Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ τῆς Ἁγίας και Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ τῆς Ἁγίας και Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
Ὕμνον εὐχαριστίας ἀναπέμπομεν τῷ ἐν Τριάδι προσκυνουμένῳ Θεῷ, τῷ ἀξιώσαντι ἡμᾶς συνελθεῖν κατά τάς ἡμέρας τῆς Πεντηκοστῆς ἐπί τό αὐτό ἐν τῇ νήσῳ Κρήτῃ, τῇ ἁγιασθείσῃ ὑπό τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου καί τοῦ μαθητοῦ αὐτοῦ Τίτου, τοῦ «γνησίου τέκνου κατά κοινήν πίστιν» (Τίτ. α’, 4), καί, Ἁγίου Πνεύματος ἐπινεύσει, περαιῶσαι τάς ἐργασίας τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας, συγκληθείσης ὑπό τῆς Α. Θ Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου,...

 ΜΗΝΥΜΑ Τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

ΜΗΝΥΜΑ Τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
Ὑμνοῦμε καί δοξολογοῦμε τόν Θεό τῶν «οἰκτιρμῶν καὶ πάσης παρακλήσεως», διότι μᾶς ἀξίωσε νά συνέλθουμε τήν ἑβδομάδα τῆς Πεντηκοστῆς (18-26 Ἰουνίου 2016) στήν Κρήτη, ὅπου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καί ὁ μαθητής του Τίτος κήρυξαν τό Εὐαγγέλιο στά πρῶτα χρόνια τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας. Εὐχαριστοῦμε τόν ἐν Τριάδι Θεό, διότι εὐδόκησε νά περατώσουμε μέ ὁμοψυχία τίς ἐργασίες τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας, τήν ὁποία συγκάλεσε ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, μέ τήν ὁμόφρονη γνώμη...

 Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΗΡΗΣΙΣ ΑΥΤΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ

Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΗΡΗΣΙΣ ΑΥΤΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ
Ε' Προσυνοδικη Πανορθοδοξος Διασκεψις - Σαμπεζύ-Γενεύη, 10-17 Ὀκτωβρίου 2015

 ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΟΙΠΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΟΙΠΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, οὖσα ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία, ἐν τῇ βαθείᾳ ἐκκλησιαστικῇ αὐτοσυνειδησίᾳ αὐτῆς πιστεύει ἀκραδάντως ὅτι κατέχει κυρίαν θέσιν εἰς τήν ὑπόθεσιν τῆς προωθήσεως τῆς χριστιανικῆς ἑνότητος ἐντός τοῦ συγχρόνου κόσμου.

 ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟΝ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΑΥΤΟΥ

ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟΝ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΑΥΤΟΥ
Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἠσχολήθη περί τό θέμα «Τό Αὐτόνομον καί ὁ τρόπος ἀνακηρύξεως αὐτοῦ». Οὕτω, συνεζήτησε τά ὑπό τῆς E’ Προσυνοδικῆς Πανορθόδοξου Διασκέψεως (Σαμπεζύ, 10-17 Ὀκτώβριος 2015) παραπεμφθέντα αὐτῇ σχετικά κείμενα, ἐγκρίνασα αὐτά μετά τινων μικρῶν τροπολογιῶν, ὡς ἀκολούθως.

 Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑ

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑ
Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἠσχολήθη περί τό θέμα τῆς κανονικῆς ὀργανώσεως τῆς Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς. Οὕτω, συνεζήτησε τά ὑπό τῆς Δ’ Προσυνοδικῆς Πανορθόδοξου Διασκέψεως (Σαμπεζύ, 2009) καί ὑπό τῆς Συνάξεως τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν (21-28 Ἰαν. 2016) παραπεμφθέντα αὐτῇ σχετικά κείμενα περί τῆς Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς καί περί τοῦ Κανονισμοῦ Λειτουργίας τῶν Ἐπισκοπικῶν Συνελεύσεων ἐν αὐτῇ, ἐγκρίνασα αὐτά μετά τινων μικρῶν τροπολογιῶν, ἔχουν δέ ὡς...

 ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ
Ὁ θεσμός τῆς οἰκογενείας εὑρίσκεται σήμερον ὑπό τήν ἀπειλήν τῆς ἐκκοσμικεύσεως ὡς ἐπίσης καί τοῦ ἠθικοῦ σχετικισμοῦ. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία διδάσκει τήν ἱερότητα τοῦ γάμου ὡς μίαν θεμελιώδη καί ἀδιαμφισβήτητον διδασκαλίαν τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἐν ἐλευθερίᾳ ἕνωσις μεταξύ ἀνδρός καί γυναικός εἶναι μία ἀπαραίτητος προϋπόθεσις.

 Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΝ ΤΩ ΣΥΓΧΡΟΝΩ ΚΟΣΜΩ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΝ ΤΩ ΣΥΓΧΡΟΝΩ ΚΟΣΜΩ
«Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεός τὸν κόσμον, ὥστε τὸν Υἱόν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόλυται, ἀλλ’ ἔχει ζωὴν αἰώνιον» (Ἰωάν. γ’, 16). Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ζῇ «ἐν τῷ κόσμῳ», ἀλλά δέν εἶναι «ἐκ τοῦ κόσμου» (Ἰωάν. ιζ’, 11 καί 14-15). Ὁ Ἐκκλησία ὡς Σῶμα τοῦ σαρκωθέντος Θεοῦ Λόγου (Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ὁμιλία πρό τῆς ἐξορίας, β’, PG 52, 429) εἶναι ἡ ζῶσα «παρουσία», τό σημεῖον καί ἡ εἰκών τῆς Βασιλείας τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ἱστορίᾳ,...
 
 http://entoytwnika1.blogspot.gr
 

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

Πρώτες θλιβερές διαπιστώσεις από την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο.

σχολιο ιστολογιου μας: ειμαστε πολυ περιεργοι να δουμε τι εχει σκοπο να πραξει η μητροπολη Πειραιως μετα τις οντως θλιβερες διαπιστωσεις που μας διατυπωνει στο παρακατω αρθρο .


Με πολύ θλίψη και οδύνη ψυχής παρακολουθήσαμε από τα ΜΜΕ την έναρξη της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου αρχής γενομένης από την Θεία Λειτουργία της Κυριακής της Πεντηκοστής και καταθέτουμε με πολλή συντομία στις γραμμές που ακολουθούν στον πιστό λαό του Θεού τις πρώτες διαπιστώσεις μας.
Πρώτη θλιβερή διαπίστωση, η παρουσία και συμπροσευχή κατά τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία της μεγάλης αυτής Δεσποτικής εορτής στον Ιερό Ναό του Αγίου Μηνά Ηρακλείου, των αιρετικών Παπικών, Προτεσταντών και Μονοφυσιτών, κάτι το οποίον, όπως είναι γνωστό σε όλους, απαγορεύεται από τους Ιερούς Κανόνες.
Οι Ορθόδοξοι προκαθήμενοι και οι άλλοι συμμετάσχοντες ιεράρχες καταπάτησαν Ιερούς Κανόνες, Αποστολικούς και Συνοδικούς, θέλοντας έτσι εκ προοιμίου να στείλουν ένα μήνυμα σ’ όλο τον κόσμο, πόσο σέβονται τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων και κατ’ επέκτασιν τον Συνοδικό Θεσμό, για τον οποίο κόπτονται και ομιλούν με μεγαλόστομες διακηρύξεις.
Δεύτερη θλιβερή διαπίστωση, η παρουσία κατά την έναρξη των εργασιών της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου ως επισήμων προσκεκλημένων των αντιπροσωπειών, που έστειλαν οι αιρετικές κοινότητες των Παπικών, Προτεσταντών, και Μονοφυσιτών, κάτι που είναι μια πρωτοφανής καινοτομία, ξένη προς την Συνοδική μας Παράδοση.
Μάλιστα οι εν λόγω αντιπρόσωποι προσφωνήθηκαν ως «εκπρόσωποι αδελφών Εκκλησιών» από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, προτού ακόμη η Αγία και Μεγ
άλη Σύνοδος αποφανθεί περί της εκκλησιαστικότητος, η μη των εν λόγω αιρετικών κοινοτήτων.
Έτσι ο κ. Βαρθολομαίος δημιουργώντας ένα τετελεσμένο γεγονός, έστειλε ένα δεύτερο μήνυμα, στα μέλη της Συνόδου αυτή τη φορά, ότι δεν έχει καμιά διάθεση να ονομάσει τους ετεροδόξους αιρετικούς, αλλά αδελφές Εκκλησίες. Ποτέ στην ιστορία των Οικουμενικών και Τοπικών Συνόδων της βυζαντινής περιόδου δεν υπήρξε το φαινόμενο των «παρατηρητών».
Το να παρίστανται δηλαδή ως τιμώμενα πρόσωπα αιρετικοί, των οποίων οι αιρετικές διδασκαλίες έχουν καταδικασθεί από προηγούμενες Οικουμενικές Συνόδους.
Οι αιρετικοί προσκαλούντο μεν, αλλ’ ως υπόδικοι, προκειμένου να απολογηθούν και όχι ως τιμώμενα πρόσωπα. Μόνο στην Α΄ και Β΄ Βατικανή Σύνοδο εμφανίστηκε το καθεστώς των «παρατηρητών». Είναι φανερό ότι η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος αντιγράφει παπικά πρότυπα.
Άλλη θλιβερή διαπίστωση, αυτή καθ’ εαυτήν η έναρξη της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου.
Το γεγονός δηλαδή ότι η Σύνοδος αυτή ξεκίνησε τις εργασίες της κατά παράβασιν του Κανονισμού Οργανώσεως και Λειτουργίας, που υπογράφηκε κατά την Σύναξη των Προκαθημένων τον Ιανουάριο του 2016.

Brexit …. Η μεγάλη απάτη του σιωνισμού ….. (ΔΩΣΤΕ ΒΑΣΗ Σ' ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ)


Στο τέλος του κειμένου, ένα σχόλιο...

Καλλιόπη Σουφλή

Καποια πραγματα είτε μας αρέσουν είτε όχι είναι διαφορετικά απ’ ότι δείχνουν….


Μπορεί πράγματι σε όλους τους σκεπτόμενους πολίτες να φαντάζει τέλειο το ‘’ξήλωμα’’ της ευρωπαϊκής σιωνιστικής χούντας…… είναι όμως έτσι ;


Για τους γνωρίζοντες είναι
ή δεν είναι η Αγγλία και το City μια βασική ‘’φωλιά’’ του σιωνισμού και της μασονίας ; 

Είναι η βασίλισσα βασικός παίχτης της παγκόσμιας συνομωσίας και της Νέας Τάξης Πραγμάτων ; 
Φυσικά και είναι…….. και μαλιστα έπαιξε και δημόσια ρόλο υπέρ του Brexit….. πως γίνεται ένα σιωνιστικό ερπετό να ενεργεί ενάντια στα φαινομενικά συμφεροντα της στοάς του ενθαρρύνοντας το Βrexit ……. ;


Το παγκόσμιο σιωνιστικό ερπετό  Τζορτζ Σορος  δεν είναι ένα από τα πιο ενεργά και βασικά μέλη του παγκόσμιου σιωνισμού και της Νέας Τάξης Πραγμάτων ; 
Φυσικά και είναι…….. 

Πάπας: Οι Χριστιανοί πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη από τους ομοφυλόφιλους


Πάπας: Οι Χριστιανοί πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη από τους ομοφυλόφιλους

«Η ερώτηση είναι: αν ένα άτομο που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, που έχει καλή θέληση, και που ψάχνει το Θεό, ποιοι είμαστε εμείς για να το κρίνουμε;» αναρωτήθηκε ο Ποντίφικας

Σε άλλη μια «αιρετική» δήλωση προχώρησε το Σάββατο ο Πάπας Φραγκίσκος καλώντας την Εκκλησία να ζητήσει συγγνώμη από τους ομοφυλόφιλους.

Μιλώντας με δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής από την Αρμενία ο Ποντίφικας ρωτήθηκε για το αν συμφωνεί με τη δήλωση ενός Γερμανού καρδινάλιου ότι η Εκκλησία θα πρέπει να απολογηθεί στους ομοφυλόφιλους.

Επικαλούμενος τις Γραφές ο Πάπας είπε «{οι οφομοφυλόφιλοι} δεν θα πρέπει να τυγχάνουν διακρίσεων. Θα πρέπει να απολαμβάνουν σεβασμού».

«Πιστεύω ότι η Εκκλησία όχι μόνο θα πρέπει να απολογηθεί (...) σε όποιον ομοφυλόφιλο τυχόν προσέβαλε αλλά θα πρέπει να κάνει το ίδιο και στους φτωχούς, στις γυναίκες που έγιναν αντικείμενο εκμετάλλευσης, στα παιδιά που υποχρεώθηκαν να εργάζονται. Θα πρέπει να απολογηθεί γιατί έχει "ευλογήσει" τόσα πολλά όπλα» πρόσθεσε ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας.

«Η ερώτηση είναι: αν ένα άτομο που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, που έχει καλή θέληση, και που ψάχνει το Θεό, ποιοι είμαστε εμείς για να το κρίνουμε;» συνέχισε υπενθυμίζοντας τη φράση «ποιος είμαι εγώ για να κρίνω;» που είχε χρησιμοποιήσει για τους ομοφυλόφιλους αμέσως μετά το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό μετά την εκλογή του το 2013.

Ο Πάπας Φραγκίσκος έχει κατά καιρούς επαινεθεί από την ομοφυλοφιλική κοινότητα γιατί αποδείχθηκε ότι ήταν ο πιο ελεήμων απέναντι τους στην πρόσφατη ιστορία την ώρα που συντηρητικοί Καθολικοι τον έχουν επικρίνει για τα «ασαφή» σχόλιά του σχετικά με τη σεξουαλική ηθική.
 .protothema.gr/

Κυριακή, 26 Ιουνίου 2016

Η ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.... ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΟΔΟ!


Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ ''ΟΜΟΛΟΓΙΑ'' ΤΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟ!σχολιο ιστολογιου μας:ΞΕΔΙΑΝΤΡΟΠΑ ΠΙΑ Ο Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΣΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΗΜΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ 1920 ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ "ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ" [Π.Σ.Ε.] ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΥΤΟ [Π.Σ.Ε.] ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ "ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ" [σημ. : δηλαδη την  Πανθρησκεια] !!!
ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΠΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑ "ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ" ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΝΩ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΩΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΔΟΓΜΑΤΑ .
 
ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΟΣΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ [ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ] ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΟΙ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥΣ ΔΙΟΤΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο "ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΤΟΥΣ" ΟΜΟΛΟΓΗΣΕ ΟΤΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΙΑ ΔΗΛΑΔΗ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΜΕ ΟΤΙ : ΟΔΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ !!!
 
 

''ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ''

«Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέχεται τὴν ἱστορικὴ ὀνομασία ἄλλων ἑτεροδόξων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν ἢ Ὁμολογιῶν». Τὸ νέο λεξικὸ τῶν οἰκουμενιστῶν ἤγουν ἐπίσημης πιὰ αἱρέσεως τὸ ἀνάγνωσμα

«Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέχεται τὴν ἱστορικὴ ὀνομασία ἄλλων ἑτεροδόξων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν ἢ Ὁμολογιῶν»!!!
Μὲ αὐτὴ τὴν ἀπόφαση κορυφώθηκε ἡ καταπάτηση καὶ διαστρέβλωση τῶν ἱερῶν κανόνων καὶ παρακαταθηκῶν, ποὺ ὑποτίθεται ὄφειλαν νὰ ὑπερασπίσουν οἱ συμμετέχοντες στην Κολυμπάριο Σύνοδο ἐπίσκοποι. Ἂν ἐξετάσει κανεὶς γλωσσικὰ τὴν διατύπωση αὐτὴ, φανερώνονται ὁ παραλογισμός καὶ ἡ νέα γλώσσα τῆς ʺνέας Ἐκκλησίαςʺ.
«Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέχεται». 
Ἄρα λοιπὸν ἀπὸ σήμερα οἱ οἰκουμενιστὲς ἰδίοις λόγοις δέχονται, ὅ,τι μέχρι σήμερα ἦταν ἀδιανόητο γιὰ Ὀρθόδοξο νὰ γίνει δεκτό. Αὐτό που ἀπέρριπταν μὲ θυσίες, μαρτύρια και ἀγῶνες τόσους αἰῶνες οἱ Ἅγιοι Πατέρες, τώρα γίνεται δεκτὸ ἀπὸ μία ὁμάδα αἱρετικῶν ʺθεολόγωνʺ, ἱερέων καὶ μή.

«τὴν ἱστορικὴ ὀνομασία» 
Ποιὰ ἱστορικὴ ὀνομασία, τὴν ἐπιστημονική, τὴν αὐθαίρετη ἢ τὴν πατερική; Γιατὶ ἂν πάρουμε γιὰ παράδειγμα τοὺς λεγόμενους καθολικούς, τότε ἐπιστημονικὰ δὲν μποροῦν να ὀνομάζονται καθολικοί, διότι ἡ λέξη καθολικὴ ἀποτελεῖ ὁρολογία τῆς Μίας Ἐκκλησίας. Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ κατὰ τοὺς Πατέρες ἡ ὀνομασία ὅλων αὐτῶν ἦταν αἵρεσις. Ἄρα λοιπὸν οἱ οἰκουμενιστὲς πρωτοτυποῦν ξανὰ γλωσσικὰ ὀνομάζοντας αὐθαίρετα τὴν αἵρεση ἱστορία ἢ ἐπιστήμη.

«ἄλλων ἑτεροδόξων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν ἢ Ὁμολογιῶν»
Αὐτὴ ἰδιαίτερα ἡ διατύπωση ἀναιρεῖ κάθε ἐννοιολογική λογικὴ. Ὅταν χρησιμοποιοῦμε τὴν ἐπιμεριστικὴ ἀντωνυμία ʺἄλλοςʺ ἀναφερόμαστε σὲ μέρη ἑνὸς συνόλου. Ἄρα λοιπόν, κατὰ τοὺς οἰκουμενιστές, οἱ αἱρετικοὶ εἶναι μέρη τοῦ συνόλου τῆς Ἐκκλησίας. Ἂν ὅμως εἶναι μέλη τῆς Ἐκκλησίας, πῶς εἶναι ἑτερόδοξοι; Καὶ ἂν δὲν εἶναι ἑτερόδοξοι τότε τὶ εἶναι; Καὶ πῶς συμβιβάζονται οἱ ὅροι ἑτερόδοξος καὶ Χριστιανός; Χριστιανός ὁ ὁμόδοξος, Χριστιανός καὶ ὁ ἑτερόδοξος; Ἐκκλησία ὁ ὁμόδοξος, Ἐκκλησία καὶ ὁ ἑτερόδοξος; Ὅσον ἀφορᾶ τὸν ὅρο Ὁμολογία, τότε μένουμε ἔκπληκτοι ἀπὸ τὸ γεγονός, ὅτι κανεὶς ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ʺμεγάλους θεολόγουςʺ δὲν ρωτᾶ: Ποιὸν ὁμολογοῦν αὐτὲς οἱ ὁμολογίες, Χριστὸ μὲ μία ἢ μὲ δύο φύσεις, Πιστεύω μὲ filioque ἢ χωρίς, Παναγία Θεοτόκο ἢ Χριστοτόκο, Ἐκκλησία μὲ Ἁγίους ἢ χωρίς; 

Ποιό είναι το κέρδος γνωρίζοντας πότε θα γίνει η συντέλεια;


«Για τους χρόνους όμως και τους καιρούς, αδελφοί, δεν έχετε ανάγκη να σας γράψουμε». Γιατί δεν είπε, ότι κανείς δεν γνωρίζει ; γιατί δεν είπε, ότι δεν έχει αποκαλυφθή, αλλά «δεν έχετε ανάγκη να σας γράψουμε»;
Διότι με εκείνο τον τρόπο θα τους στενοχωρούσε περισσότερο, λέγοντας όμως έτσι θα τους παρηγόρησε. Διότι το «δεν έχετε ανάγκη»…
δεν άφησε να ερευνούμε αυτό και σαν περιττό και σαν ασύμφορο. Γιατί ποιό είναι, ειπέ μου, το κέρδος; Ας υποθέσουμε ότι η συντέλεια γίνεται ύστερα από είκοσι χρόνια, ύστερα από τριάντα, ύστερα από εκατό∙ τί σχέσι έχει αυτό για μας; Δεν είναι η συντέλεια του καθενός το τέλος της ζωής του; Γιατί ασχολείσαι και αγωνιάς για το κοινό τέλος όλων; αλλά εκείνο που παθαίνουμε σχετικά με τα άλλα, αυτά παθαίνουμε και στο ζήτημα αυτό.
Διότι, όπως ακριβώς στα άλλα, αφού εγκαταλείψουμε τα δικά μας πράγματα, φροντίζουμε τα κοινά λέγοντας ο τάδε είναι πόρνος, ο τάδε μοιχός, εκείνος έκλεψε, άλλος έκανε αδικία, κανένας όμως δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τα δικά του, αλλά φροντίζει περισσότερο για όλα, παρά για τα δικά του, έτσι και εδώ ∙ αφού παραμελήσαμε να φροντίζουμε ο καθένας για το δικό μας τέλος, θέλουμε να μάθουμε την κοινή κατάλυσι όλων.
Τί κοινό λοιπόν έχεις με εκείνη; Εάν κάνης καλή χρήσι αυτού του τέλους της ζωής σου, δεν θα πάθης κανένα κακό από εκείνο.
Ας υποθέσουμε ότι δεν είναι μακριά, ας υποθέσουμε ότι πλησιάζει∙ καμμία σχέσι δεν έχει αυτό με εμάς. Γι’ αυτό δεν το είπε ο Χριστός, επειδή δεν μας συνέφερε. Πώς, λέει, δεν μας συνέφερε; Αυτός ο οποίος και απέκρυψε αυτό, Αυτός γνωρίζει, γιατί δεν μας συνέφερε. Διότι άκουε Αυτόν που λέει στους αποστόλους∙ «Δεν είναι δικό σας έργο να γνωρίσετε τους χρόνους ή τους καιρούς, τους οποίους ο Πατέρας κράτησε στην αποκλειστική του εξουσία» ( Πραξ. 1, 7 ) .
Γιατί είσθε περίεργοι; λέει. Οι απόστολοι που ήταν κοντά στον απόστολο Πέτρο άκουσαν αυτά, επειδή ζητούσαν να μάθουν ανώτερα από τον εαυτό τους.
Άκουσε τον Παύλο που λέει∙ «διότι εσείς γνωρίζετε με ακρίβεια, ότι η ημέρα του Κυρίου, όπως ο κλέπτης μέσα στη νύκτα, έτσι έρχεται», όχι μόνο η κοινή για όλους, αλλά και η προσωπική του καθενός, διότι αυτή μιμείται εκείνη, αυτή είναι και συγγενής. Διότι αυτό, που εκείνη κάνει γενικά σε όλους, αυτή το κάνει ξεχωριστά για τον καθένα.
«ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟΣ ΑΜΒΩΝ Θ΄
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ»

Τῶν Ἁγίων Πάντων - Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου


 
Λόγος του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. 
Δέν πέρασαν ἀκόμη λίγες μέρες, ἀπό τότε πού γιορτάσαμε τήν ἱερή πανήγυρη τῆς Πεντηκοστῆς, καί πάλι μᾶς πρόφθασε χορός μαρτύρων ἤ καλύτερα στρατιά μαρτύρων καί παράταξη, πού δέν εἶναι καθόλου κατώτερη ἀπό τή στρατιά τῶν ἀγγέλων, τήν ὁποία εἶδε ὁ πατριάρχης Ἰακώβ, ἀλλά εἶναι ἴδιας ἀξίας καί τάξης μέ αὐτή. Γιατί μάρτυρες καί ἄγγελοι διαφέρουν μόνο στά ὀνόματα, στά ἔργα τους ὅμως ταυτίζονται.
Στόν οὐρανό κατοικοῦν οἱ ἄγγελοι, στόν οὐρανό καί οἱ μάρτυρες. Αἰώνιοι καί ἀθάνατοι εἶναι ἐκεῖνοι, τό ἴδιο θά γίνουν καί οἱ μάρτυρες. Ἀλλ᾽ ἐκεῖνοι ἔλαβαν καί ἀσώματη φύση; Καί τί σημασία ἔχει αὐτό; Γιατί οἱ μάρτυρες, ἄν καί ἔχουν σῶμα, ὅμως εἶναι ἀθάνατο ἤ καλύτερα καί πρίν ἀπό τήν ἀθανασία ὁ θάνατος τοῦ Χριστοῦ στολίζει τά σώματά τους περισσότερο ἀπό τήν ἀθανασία.
Δέν εἶναι τόσο λαμπρός ὁ οὐρανός, πού στολίζεται μέ τό πλῆθος τῶν ἀστεριῶν, ὅσο εἶναι τά σώματα τῶν μαρτύρων, πού στολίζονται μέ τό λαμπρό αἷμα τῶν τραυμάτων. Ὥστε ἐπειδή πέθαναν γι᾽ αὐτό καί εἶναι ἀνώτεροι, καί βραβεύτηκαν πρίν ἀπό τήν ἀθανασία παίρνοντας τά στεφάνια ἀπό τήν ὥρα τοῦ θανάτου τους.

«Τόν ἔκανες λίγο κατώτερο ἀπό τούς ἀγγέλους, τόν στεφάνωσες μέ δόξα καί τιμή» (Ψαλμ. 8, 6), λέει ὁ Δαυίδ, γιά τή φύση ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Ἀλλά καί τό λίγο αὐτό πού στεροῦνταν οἱ ἄνθρωποι σέ σχέση μέ τούς ἀγγέλους, τό συμπλήρωσε ὁ Χριστός ὅταν ἦρθε, καταδικάζοντας τό θάνατο μέ τό δικό του θάνατο. Ἐγώ ὅμως δέν ἀντλῶ ἀπ᾽ ἐδῶ τά ἐπιχειρήματά μου, ἀλλά ἀπό τό ὅτι τό μειονέκτημα αὐτό τοῦ θανάτου ἔγινε πλεονέκτημα. Γιατί ἄν δέν ἦταν θνητοί δέν θά γίνονταν μάρτυρες.

Ὥστε ἄν δέν ὑπῆρχε θάνατος δέν θά ὑπῆρχε καί στεφάνι. Ἄν δέν ὑπῆρχε θάνατος, δέν θά ὑπῆρχε καί μαρτύριο. Ἄν δέν ὑπῆρχε θάνατος, δέν θά μποροῦσε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος νά λέει: «Κάθε μέρα πεθαίνω, μά τό δικό σας καύχημα, πού ἔχω στό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Α’ Κορ. 15, 31). Ἄν δέν ὑπῆρχε θάνατος καί φθορά, δέν θά μποροῦσε πάλι ὁ ἴδιος νά λέει: «Χαίρομαι στά παθήματά μου γιά σᾶς, καί ἀναπληρώνω στή σάρκα μου τά ὑστερήματα τῶν θλίψεων τοῦ Χριστοῦ» (Κολ. 1, 24). Ἄς μήν λυπούμαστε λοιπόν ἐπειδή γίναμε θνητοί, ἀλλά ἄς εὐχαριστοῦμε, ἐπειδή ἀπό τό θάνατο μᾶς ἀνοίχτηκε τό στάδιο τοῦ μαρτυρίου, ἀπό τή φθορά λάβαμε ἀφορμή γιά τά βραβεῖα. Ἀπό ἐδῶ ἔχουμε τήν ἀφορμή γιά αγωνίσματα.

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

ΜΟΝΑΧΟΙ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ !!


Πως θα αντιδράσει άραγε η "Πανορθόδοξη" Σύνοδος στην ανοιχτή επιστολή των LGBT Χριστιανών;

ΣΧΟΛΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ : ΜΟΝΟΝ ΚΛΑΥΣΙΓΕΛΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΩΜΑΛΩΝ !!! ΒΕΒΑΙΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΔΕΧΤΟΥΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΙ ΠΡΟΒΑΤΟΣΧΗΜΟΙ ΛΥΚΟΙ ΤΗΣ ΛΗΣΤΡΙΚΗΣ ΑΥΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ .ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ.

".. Εμείς, τα LGBT Ορθόδοξα παιδιά σας, πιστεύουμε πως η σεξουαλικότητα δεν είναι το όχημα για την αμαρτία, αλλά δώρο από τον Θεό, ένα κομμάτι της δημιουργίας Του .."
".. Πιστεύουμε ότι η Αγία Γραφή και η Ορθόδοξη Παράδοση προσφέρουν πολλά παραδείγματα παρηγοριάς και ευλογίας της ανθρώπινης σεξουαλικότητας και συμπεριλαμβάνει και τα LGBT άτομα και τις σχέσεις που αναπτύσσουν .."
Έκκληση να ασχοληθούν με τα πρόβληματα των Χριστιανών ομοφυλοφίλων απευθύνει στους Προκαθημένους των Ορθοδόξων Εκκλησιών που συμμετέχουν στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο το Πανευρωπαϊκό Χριστιανικό Φόρουμ των LGBT.
Μέσω ανοικτής επιστολής προς τους Ορθόδοξους Προκαθημένους, τα μέλη του Φόρουμ, που αποτελείται από λεσβίες, γκέι, αμφιφυλόφιλους και τρανσέξουαλ, ζητούν την προσοχή και την μέριμνα των Εκκλησιαστικών Ηγετών στα ζητήματα που τους απασχολούν, καθώς, όπως αναφέρουν, «δεν είναι έξω από την Εκκλησία αλλά μέσα σε αυτήν».
Ακολουθεί ολόκληρη η ανοικτή επιστολή από το Πανευρωπαϊκό Χριστιανικό Φόρουμ των LGBT (λεσβιών, γκέι, αμφιφυλόφιλων και τρανσεξουαλικών ατόμων) χριστιανικών οργανώσεων:
Προς το Συμβούλιο της Αγίας και Μεγάλης Ορθόδοξης Εκκλησίας, που έλαβε χώρα τον Ιούνιο 2016 στην Κρήτη.
Αγιότατοι, Μακαριώτατοι και Σεβασμιότατοι, Αγαπητοί Πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές, αγαπητοί εκπρόσωποι του Μεγάλου και Αγίου Συμβουλίου,
Το Πανευρωπαϊκό Χριστιανικό LGBT Φόρουμ είναι μία πλατφόρμα χριστιανικών οργανώσεων των λεσβιών, γκέι, αμφιφυλόφιλων και τρανσεξουαλικών ατόμων. Είναι μία ένωση με περισσότερες από σαράντα (40) οργανώσεις από όλη την Ευρώπη που αντιπροσωπεύουν έξι χιλιάδες (6.000) LGBT χριστιανούς.

ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΑΚΙΑ ΔΕΝ ΧΑΝΟΥΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΤΟΥΣ !!!

"GAY KAI ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΑ ΓΙΝΑΝΕ ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ"
Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Άγκυρα ύψωσε την σημαία των LGBT μαζί με την αμερικανική σημαία! (φωτό)
Στο κτήριο της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Άγκυρα υψώθηκε σήμερα δίπλα στην αστερόεσσα και η σημαία του ουράνιου τόξου, σύμβολο της ομοφυλοφιλίας και της διαφορετικότητας των ατόμων που ανήκουν στην κοινότητα LGBT (ομοφυλόφιλοι, λεσβίες και διαφυλικά άτομα-τρανσέξουαλ).
Με αυτό τον τρόπο η αμερικανική πρεσβεία και ο ίδιος ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, John Bass, θέλουν να δείξουν την αλληλεγγύη τους στα άτομα αυτά με την ευκαιρία των εκδηλώσεων του «Pride Week».
Ο πρέσβης John Bass έγραψε για το γεγονός στον λογαριασμό του στο Instagram, κάτω από την φωτογραφία με τις δύο σημαίες που κυματίζουν στο κτήριο της πρεσβείας: «Κατά την διάρκεια του Pride Week είμαι υπερήφανος να υψώσω αυτή την σημαία στην πρεσβεία μας στην Άγκυρα. Αυτό υπενθυμίζει σε όλους μας ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά δικαιώματα που ανήκουν σε όλους, ανεξάρτητα από ποιον αυτοί αγαπούν».
Πρόσφατα, μετά το μακελειό στο Ορλάντο της Φλόριντα, όταν ο 29χρονος Ομάρ Ματίν εισέβαλε στο γκέι κλαμπ Pulse και πυροβόλησε αδιακρίτως, σκοτώνοντας 49 νέους ανθρώπους, το Γενικό Προξενείο των ΗΠΑ στην Κωνσταντινούπολη είχε υψώσει την σημαία του ουράνιου τόξου για να τιμήσει τα θύματα της τραγωδίας.
Την περασμένη Κυριακή η αστυνομία στην Κωνσταντινούπολη επιτέθηκε με δακρυγόνα και αντλίες νερού σε πενήντα περίπου άτομα της κοινότητας των LGBT που θέλησαν να παρελάσουν στην πλατεία Ταξίμ.
Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης είχε εκδώσει ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία από τις 19 μέχρι τις 26 Ιουνίου απαγορεύονται οι εκδηλώσεις που είχε ζητήσει η κοινότητα των LGBT για λόγους ασφαλείας και δημόσιας τάξης. Το 2015 η αστυνομία είχε, επίσης, επέμβει με δακρυγόνα και διέλυσε την «gay pride» στην Κωνσταντινούπολη.
της Βάνας Πέππα

Ἤδη βάπτεται κάλαμος ἀποφάσεων προδοσίας παρά κριτῶν αἱρετιζόντων!


Τί δέν κατανοεῖται;

Μήν εἴμεθα ἀκόμη ἀφελεῖς!

Αὐτός εἶναι ὁ Οἰκουμενισμός!


 


Ἤδη βάπτεται κάλαμος

 ἀποφάσεων προδοσίας παρά

κριτῶν αἱρετιζόντων!

 

● Ἡ Κρήτη πρίν βυθισθεῖ ἡ ἴδια, κατά τήν πρόρρηση ὁσίου ἀσκητοῦ της (+), βυθίζει τήν Ὀρθοδοξία στή λίμνη τήν καιομένη, τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!

 

● Ἄνδρες Κρῆτες ἀντισταθεῖτε στούς νέους κατακτητές τῆς Πίστεως, ὅπως ἐπράξατε στό παρελθόν καί ἔναντι τῶν κατακτητῶν τῆς Πατρίδος!

 

ὑπό Δημητρίου Ἰ. Κάτσουρα, Θεολόγου

 

Οἱ ὧρες δέν εἶναι ἁπλά κρίσιμες. Οἱ ὧρες εἶναι δραματικές καί καθοριστικές γιά τό μέλλον τῆς Ὀρθοδοξίας, γιά τό μέλλον τοῦ κόσμου! Βεβαιότατα Κύριος τῆς Ἱστορίας εἶναι ἕνας καί μοναδικός, ὁ Κύριος τῆς Δόξης! Αὐτός θά ἐπιτρέψει τό κάθε τι. Αὐτός, ὅμως, εἶναι ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος ἀναρωτήθηκε προκειμένου νά ἀναλάβωμε ὅλοι ἐμεῖς τίς εὐθύνες μας, λέγων: «Πλήν ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἐλθών ἇρα εὐρήσει τήν πίστιν ἐπί τῆς γῆς;» (Λουκ. ιη΄, 8)

Εἶναι πλέον σαφές σέ ὅλους τούς ὀρθῶς φρονοῦντας καί ὑγιῶς σκεπτομένους ὅτι ὁ ἀντίδικος καί ἐχθρός τῆς σωτηρίας μας Διάβολος ἀφοῦ χρησιμοποίησε σειρά ὅλη αἱρέσεων προκειμένου νά ἐξαλείψει τήν ὀρθή παραδοθεῖσα Πίστη ἀπό προσώπου γῆς, ἐσχάτως ἐφηῦρε τήν δολιοτέρα πασῶν τῶν αἱρέσεων, τόν Οἰκουμενισμό!

Ἡ αἵρεση αὐτή τῆς ἐποχῆς μας, ἔχει ἐπισημανθεῖ ἀπό τόν εὐσεβῆ Κλῆρο καί λαό καί ὅλους τούς αὐθεντικούς ἁγίους ἀνθρώπους τῶν ἐσχάτων χρόνων ὡς παναίρεσις καί ὡς προδρομική (προετοιμάζουσα τήν ὁδό) τοῦ Ἀντιχρίστου!

Ἡ σύγχρονη ἀποστασία διευρύνθηκε καί γιγαντώθηκε τόν 20 αἰώνα μέ πραγματικά πρωτάκουστα στήν ἐκκλησιαστική ἱστορία γεγονότα, ὅπως ἡ ἄρση τῆς ἀκοινωνησίας μεταξύ Παπισμοῦ καί Ὀρθοδοξίας (1965) ἄνευ ἄρσεως τῶν αἰτίων της καί ἡ ἵδρυση τοῦ βλασφήμου καί παναιρετικοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν (Π.Σ.Ε.), τό 1948, μέ τή συμμετοχή ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν καί δή ὡς ἱδρυτικῶν μελῶν του!

Ξεκίνησαν οι κατασχέσεις σπιτιών με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε η μητέρα τριών παιδιών – Από αυτούς θα πάρεις τα σπίτια ρε Τσίπρα για να βαλεις τους λαθροεποικους μεσα ;

asthenoforo katasxesis

σχολιο ιστολογιου μας :ισως μερικοι να βιαστουν και να πουν οτι "οπως στρωνει ο καθενας κοιμαται ή αν δεν μπορουσαν να μην επαιρναν δανειο " και διαφορες τετοιες αποψεις. Εμεις θα σας πουμε οτι εχετε αδικο διοτι κατ αρχην ολοι εχουμε δικαιωμα στο ονειρο [μιας κατοικιας δηλαδη] και απο την αλλη μερια ολη αυτη η αθλια οικονομικη κατασταση που μας εφεραν οι κυβερνησεις των τελευταιων δεκαετιων ειχαν προσχεδιασει ολο αυτο για να μπορεσουν στην τελικη να  κατασχεσουν τα σπιτια μας ΧΡΩΣΤΑΜΕ ΔΕΝ ΧΡΩΣΤΑΜΕ και να τα δωσουν στους λαθροεποικους που μας κουβαλησαν στην Πατριδα μας ! Γι αυτο ειμαστε ολοι υποχρεωμενοι να βοηθησουμε τον γειτονα μας που κινδυνευει το σπιτι του διοτι αυριο θα ειναι το δικο μας !!!

ΚΑΝΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΣΕ ΧΕΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΕ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΗ !!!


Δραματικές σκηνές εκτυλίχθηκαν σε κεντρικό δικηγορικό γραφείο του Αγρινίου, όταν γυναίκα πληροφορήθηκε πως χάνει το σπίτι της λόγω χρεών που δεν μπορούσε να αποπληρώσει εξαιτίας της τραγικής οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μητέρα τριών παιδιών από χωριό του δήμου Αγρινίου, η οποία νωρίτερα είχε επισκεφθεί με τους γονείς δικηγόρο και της γνωστοποιήθηκε πως η οικία της μπαίνει οριστικά σε διαδικασία εκποίησης.
Λεπτομέρειες για το ύψος και το είδος των οφειλών δεν έχουν γίνει γνωστές, όμως μόλις η καταχρεωμένη γυναίκα έμαθε τα άσχημα μαντάτα κατέρρευσε στον διάδρομο της πολυκατοικίας, ουρλιάζοντας «θα πεθάνω… τα παιδιά μου!».

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΤΟ ΡΑΜΑΖΑΝΙ ΣΕ "ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ" ΕΚΚΛΗΣΙΑ !!!

ΟΛΟΤΑΧΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ
ΒΕΛΓΙΟ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 17/6/2016

Βενεζουέλα: Ψώνια με δακτυλικό αποτύπωμα σε όλη την χώρα - Έρχεται το χάραγμα


Τελικά στην σοσιαλιστική Βενεζουέλα γίνεται μεγάλο πείραμα σχετικά με αυτό που ο Αντιχριστος  ευελπιστεί να εφαρμόσει σε παγκόσμιο επίπεδο.


Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε ότι θα τοποθετήσει περίπου 20.000 μηχανήματα αναγνώρισης δακτυλικού αποτυπώματος στα σούπερ μάρκετ της χώρας, προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα με τις ελλείψεις και τον πανικό των καταναλωτών.
Να λοιπόν η λύση στο πρόβλημα!
Τι κι αν ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο αναφέρει ότι οι ελλείψεις οφείλονται στην χειραγώγηση των τιμών και στα παιχνίδια που παίζουν οι κερδοσκόποι.
Δεν μας πείθει καθώς «παίζει» μια χαρά το παιχνίδι της Νέας Τάξης.
Επόμενο στάδιο το μικροτσίπ και το χάραγμα!
 liakonews.gr

Κύπρος: Ἑλληνική Τράπεζα καί paybank! Σήμερα βραχιολάκι, αὔριο τσιπάκι.... (βίντεο)

Κύπρος: Ἑλληνική Τράπεζα καί paybank!

Σήμερα βραχιολάκι, αὔριο τσιπάκι....
Μᾶς μαθαίνουν καί μᾶς κάνουν πρόβες γιά τό τελικό σφράγισμα τοῦ Ἀντιχρίστου! (βίντεο)
Πόσο επηρεάζουν οι Τσάμηδες την αστάθεια των Βαλκανίων


Γράφει ο Κωνσταντίνος Χολέβας.
autochthonous_albania1
Οι Τσάμηδες  είναι απόγονοι εξισλαμισμένων πληθυσμών της Θεσπρωτίας, οι οποίοι συνεργάσθηκαν το 1941-44 με τους Γερμανούς και Ιταλούς κατακτητές και αποχώρησαν στην Αλβανία για να αποφύγουν τη σύλληψη και την προσαγωγή τους στα ελληνικά δικαστήρια. Το αίτημα της επιστροφής τους στην Ελλάδα καθώς και της αποδόσεως των περιουσιών τους, οι οποίες δημεύθηκαν, δεν τίθεται απλώς από κάποια σωματεία ή από  εθνικιστικούς κύκλους. Πρόκειται για ενιαία γραμμή των δύο μεγάλων κομμάτων της γείτονος χώρας.
Βεβαίως η Τουρκία υποστηρίζει κάθε ανθελληνική εκδήλωση, αλλά η πολιτική του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα και του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος είναι σαφής και προδιαγεγραμμένη προ πολλών ετών. Το Τσάμικο αποτελεί την αιχμή του δόρατος κατά της Ελλάδος και αποτελεί  αντιπερισπασμό στο υπαρκτό πρόβλημα των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου. Οι Αλβανοί φωνασκούν για τα ανύπαρκτα δικαιώματα των Τσάμηδων για να μην ακούγονται οι φωνές των καταπιεσμένων Ελλήνων που ζουν στην Αλβανική επικράτεια.
Ταυτοχρόνως το ζήτημα των Τσάμηδων εντάσσεται στον γενικότερο σχεδιασμό της Μεγάλης Αλβανίας, την οποία προσφάτως μετονόμασαν σε «Φυσική Αλβανία», όνομα που θεωρείται πιο εύηχο. Η θεωρία αυτή διδάσκεται στα σχολεία, προβάλλεται με χάρτες, υποστηρίζεται από την κυβέρνηση Ράμα και αποτυπώθηκε προ εικοσαετίας στο επίσημο Εθνικό Δόγμα της Ακαδημίας Επιστημών των Τιράνων. Η «Φυσική Αλβανία», δηλαδή η θεωρία ότι τα φυσικά σύνορα της Αλβανίας πρέπει να διευρυνθούν για να περιλάβουν όλους τους Αλβανούς των Βαλκανίων, χαρακτηρίζει αλβανικά εδάφη την ελληνική Ήπειρο μέχρι την Πρέβεζα, περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, όλες τις δυτικές επαρχίες των Σκοπίων, τμήμα της Σερβίας, το νότιο τμήμα του Μαυροβουνίου και φυσικά  το Κόσσοβο.

Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016

Η Διαστροφή στο μεγαλείο της...Η πρώτη φορά των νέων με ρομπότ; Το σεξ του μέλλοντος, η νέα απειλή... (photos)

Ανδροειδή ρομπότ θα προσφέρονται σε λίγο καιρό ακόμα και για την απώλεια της παρθενιάς των νέων...

Σύμφωνα με επιστήμονες, στο μέλλον οι νέοι θα έχουν τη δυνατότητα να χάνουν την παρθενιά τους όχι με το φυσιολογικό τρόπο, μέσω της σεξουαλικής διαδικασίας ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, αλλά με τη χρήση της τεχνολογίας και των αρσενικών και θυληκών ρομπότ, τα οποία βρίσκονται στο τελικό στάδιο της κατασκευής τους, ενώ κάποια ήδη έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά.
Ο καθηγητής Νοέλ Σάρκι, από το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ, μίλησε ανοικτά για τις αρνητικές συνέπειες που θα υπάρχουν για τους ανθρώπους, τα επόμενα χρόνια, από την επέκταση αυτής της ρομποτικής σεξουαλικής επαφής ανδρών και γυναικών.
«Το σεξ με ρομπότ είναι ήδη διαθέσιμο και μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια θα έχει εξαπλωθεί αρκετά... Τα νέα παιδιά θα μπαίνουν στον πειρασμό να δοκιμάσουν την πρώτη ερωτική επαφή με ένα ρομπότ! Μία γυναίκα και ένας άνδρας δεν είναι μηχανές... Οι άνθρωποι ίσως σταματήσουν να κάνουν κανονικές σχέσεις με κανονικούς συνανθρώπους τους» τόνισε στη διάρκεια της ομιλίας του στο φεστιβαλ επιστήμης του Τσέλτεναμ.

«Cell»: Όταν δεις αυτήν την ταινία θα πετάξεις αμέσως το κινητό σου!


Cell
Το κινητό τηλέφωνο, το αναπόσπαστο αυτό αξεσουάρ της σύγχρονης ζωής, έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης για πολλούς λόγους – Για το ότι βλάπτει την υγεία μας, μας κάνει αντικοινωνικούς, μπορεί να γίνει μέσο παρακολούθησης μας μέσω δορυφόρων
Όμως υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας που δεν θίγεται επίσημα ή επιστημονικά, πλην όμως έχει “παίξει” ως θέμα σε μυθιστορήματα και ταινίες, αλλά και ως θέμα “θεωριών συνωμοσίας”: Μέσω κινητού τηλεφώνου μπορεί να γίνει έλεγχος και χειραγώγηση νου και συνείδησης. Ισχύει;

Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016

ΔΩΣΤΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ(!) ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΟ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΜΕΙΝΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟ! ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΛΗΘΑΡΓΟ ΟΣΟΙ ΑΚΟΜΗ ΚΟΙΜΑΣΤΕ! ΘΑ ΜΑΣ ΓΕΛΟΙΟΠΟΙΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΜΑΣ ΕΚΒΙΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΑΡΧΗ!!! (ΒΙΝΤΕΟ)ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ 

Λεωφορείο με έλεγχο επιβατών μέσω των βιομετρικών τους στοιχείων
Ο έλεγχος του ανθρώπου και μέσα από τα μέσα μαζικής μεταφοράς,θα ξέρουν που πήγες και πότε ταξίδεψες,όπως και με τις ηλεκτρονικες ταυτότητες αφού θα είναι και το πορτοφόλι σου θα ξέρουν τι πήρες που πήγες και άρα τι έκανες εκεί. Οταν κάποιος εναντιωθεί στην Ελίτ ή σε κάποιους από τους δικούς τους θα μαθαίνεται η ζωή σου και θα σε γελοιοποιούν οπότε θα σε εκβιάζουν με αυτό τον τρόπο,γι αυτό λέμε ναι στην ελευθερία και όχι στο φακέλωμα με την κάρτα του πολίτη.


Το σούπερ μάρκετ του μέλλοντος με RFID τεχνολογία
Το σούπερ μάρκετ του μέλλοντος με RFID τεχνολογία.Έτσι θα είναι όλα τα καταστήματα στο μέλλον με τεχνολογία RFID τσιπ και η πληρωμή θα γίνεται με την ηλεκτρονική ταυτότητα που ονειρεύονται να μας δώσουν για να ξεβαπτιστούμε και στο τέλος να σφραγιστούμε μέσω μικροτσίπ στο χέρι ή στο μέτωπο.Τι δεν καταλαβαίνουν όσοι ακόμα κοιμούνται ?

Συναυλίες, φαγοπότι, και ρεκλάμα! Αυτή είναι η ψευτοσύνοδός τους.

Είδε ο προδότης τη γενιά του κι αγαλλίασε η καρδιά του!
Ο Γέρων "άγιος" Περγάμου και ο Ελβετός σαρδανάπαλος Kurt Koch!Δίπλα, ο Μονοφυσίτης διάολος! Βλέπετε τον τελευταίο καιρό η Κρατική Εκκλησία έχει γιομίσει από δαύτους. Σε Θείες Λειτουργίες, σε χειροτονίες, σε μυστήρια...
Κοπελιές και παλικάρια γίναμε μαλλιά κουβάρια!!!
Η Θεία Λειτουργία Κυριακή της Πεντηκοστής ήταν prive, για λίγους κι εκλεκτούς!
Από κοντά και ο γνωστός Μάξιμος του Πατριαρχείου, ο οποίος ορέγεται να εγκατασταθεί στη Χάλκη όταν θα φύγει το άλλο κοντοκουρεμένο και ξυρισμένο Οικουμενιστικό παρτάλι...

Ουστ ρε τζιτζιφιόγκοι!!!
Είστε για πολλές κλωτσιές τελικά!

«ΙΔΟΥ ΟΙ ΒΕΒΗΛΟΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑ»! ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΩΝ «ΑΝΑΡΧΟΓΚΡΟΥΠ» ΠΟΥ ΑΦΟΔΕΥΣΑΝ ΚΑΙ ΟΥΡΗΣΑΝ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ

Αναδημοσιεύουμε την αποκάλυψη από το makelio.gr για τους 2 ανθέλληνες  που φωτογραφήθηκαν να αφοδεύουν στις Θερμοπύλες, στο μνημείο του βασιλιά Λεωνίδα:
Πολλά τα μηνύματα που λάβαμε τις τελευταίες ημέρες για το πραγματικά εξωφρενικό και αντεθνικό ζήτημα που δημιουργήθηκε με δύο Έλληνες πολίτες που φωτογραφήθηκαν μπροστά στο άγαλμα του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες βεβηλώνοντας ταυτόχρονα το μνημείο του Σπαρτιάτη Βασιλιά.
Μερικά από αυτά υποδεικνύουν τους δύο δράστες.
Τα θέτουμε υπόψιν των αρχών κι ας κάνουν ότι νομίζουν:


Παίζανε σε ένα live άπλυτων στο πανεπιστήμιο στο Βόλο.


Δείτε τις φωτογραφίες από το συγκρότημα στο οποίο βλέπετε και τους δύο κάφρους που βεβήλωσαν το άγαλμα του Λεωνίδα.

Υπάρχουν Επισκοποι, κληρικοί, µοναχοί καί πιστός λαός, πού µέ µαρτυρικό φρόνηµα θά ὑπερασπιστοῦν τήν πίστη τους, ἡ ὁποία εἶναι ὁ πολυτιµότερος θησαυρός τους"


Ἡ «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος» θά ἀποφασίση κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ;
ΕΝΑΣ εἶναι ὁ σκοπός τῆς «Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου» τῶν Ὀρθοδόξων: Νά ἀρθροῦν ὅλα τά ἐµπόδια στήν πορεία τῶν οἰκουµενιστῶν πρός τήν ἕνωση τῶν “ἐκκλησιῶν” µέ τήν Μία καί µοναδική Ἐκκλησία, χωρίς τήν παραµικρή µετακίνηση τῶν αἱρετικῶν ἀπό τίς διαστρεβλωτικές τους ἀπόψεις σχετικά µέ τή διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου. Αὐτό τό ἐπιβεβαιώνουν οἱ ἀτέλειωτοι θεολογικοί διάλογοι, οἱ ὁποῖοι ἐπί δεκαετίες διεξάγονται καί ποτέ δέν ἔχουν καταλήξει σέ κάτι θετικό.
Ἡ Σύνοδος θέλει νά διευκολύνει τήν ἕνωση τῶν “ἐκκλησιῶν” ἀφαιρώντας καθετί πού τήν ἐµποδίζει καί ἀδιαφορεῖ γιά τά ὑπαρκτά µεγάλα προβλήµατα, πού ἀντιµετωπίζει ἡ Ἐκκλησία καί κυρίως τόν φοβερό δαιµονοκίνητο οἰκουµενισµό, ὁ ὁποῖος ἔχει αἰχµαλωτίσει τούς µεγαλόσχηµους ρασοφόρους τοῦ Φαναρίου καί δέν τούς ἀφήνει νά δοῦν τήν λαµπρότητα τῆς Ὀρθοδοξίας.
Γι’ αὐτό καί καταφεύγουν στό σκοτάδι τῶν παπικῶν καί προτεσταντῶν. Ἐνεργοῦν γιά ἐγκόσµιους καί ἐφήµερους σκοπούς καί ὄχι ἀπό ἁγνό ἐνδιαφέρον γιά τούς ἀµετανόητους αὐτούς αἱρετικούς. Ἐξ ἄλλου οἱ ἴδιοι δέν τούς θεωροῦν αἱρετικούς οὔτε καί τούς ζητοῦν νά µετανοήσουν. Γι’αὐτούς οἱ ἑτερόδοξοι εἶναι ἀδελφοί ἰσότιµοι καί ἀξιαγάπητοι, ἐνῶ ἐκεῖνοι πού καταπολεµοῦν τόν θεοµίσητο οἰκουµενισµό εἶναι ἐπικίνδυνοι, φανατικοί, φονταµενταλιστές, ἐχθροί τοῦ γνησίου ὀρθοδόξου φρονήµατος καί ὅ,τι ἄλλο µπορεῖ νά…. ἐξαγάγει ἡ ἀβυσσαλέα καί ἐµπαθής καρδία τους.

Τέλος τα χρήματα – Μόνο με κάρτες οι πληρωμές – Που γίνεται υποχρεωτική η εφαρμογή του μέτρου

ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ Η ΝΕΟΤΑΞΙΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ !!
 Αποτέλεσμα εικόνας για Τέλος τα χρήματα – Μόνο με κάρτες οι πληρωμές – Που γίνεται υποχρεωτική η εφαρμογή του μέτρου
- Μείωση φόρων σε όσους πληρώνουν με πλαστικό χρήμα

- Μόνο με κάρτες οι πληρωμές σε εστιατόρια και κέντρα διασκέδασης
- Υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, δικηγόροι θα πληρώνονται μόνο με κάρτες
- Λίστα με τις “καλές” και τις “κακές” επιχειρήσεις που δέχονται μόνο πλαστικό χρήμα

Υποχρεωτική γίνεται πλέον η χρήση του πλαστικού χρήματος. Τα μετρητά θα αρχίσουν να μας... εγκαταλείπουν σιγά, σιγά. Ουσιαστικά η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην υποχρεωτική χρήση καρτών όσο πιο άμεσα γίνεται.
Έτσι από τον Αύγουστο γίνεται υποχρεωτική η πληρωμή μόνο με κάρτα σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που βρίσκονται στη λεγόμενη λίστα υψηλής φοροδιαφυγής.
Έτσι από τον Αύγουστο γίνονται υποχρεωτικές οι ηλεκτρονικές πληρωμές σε εστιατόρια, μπαρ, κέντρα διασκέδασης. Όλοι οι επιχειρηματίες θα υποχρεωθούν άμεσα να αποκτήσουν μηχανήματα POS.

Η υποχρέωση αυτή θα εφαρμοστεί σταδιακά ανά επαγγελματικό κλάδο. Μάλιστα όπως και στην περίπτωση των αποδείξεων οι καταστηματάρχες θα είναι υποχρεωμένοι να βάλουν πινακίδα – ανακοίνωση πως ο πελάτης μπορεί να πληρώσει με κάρτα.
Κάπως έτσι θα αρχίσει να γίνεται υποχρεωτικό και για μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες το ποσό ηλεκτρονικών πληρωμών ανάλογα με το εισόδημα βάσει του οποίου θα εξασφαλίζουν το αφορολόγητο.  Για να πετύχουν το αφορολόγητο οι φορολογούμενοι που το δικαιούνται θα πρέπει να έχουν καταναλώσει ως και το 1/3 του εισοδήματός τους και να έχουν κάνει χρήση κάρτας ή να έχουν πληρώσει μέσω τράπεζας.
Σύμφωνα με το capital η κλίμακα ανάλογα με το εισόδημα θα είναι: