Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014

ΒΟΜΒΑ ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ !!! ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΝ ΤΟΥ ΑΒΑΤΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ή ΑΙΡΕΣΕΩΝ


ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΝ ΤΟΥ ΑΒΑΤΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ Ἢ ΑΙΡΕΣΕΩΝ
Παραλλήλως ἀπεφασίσθη ἡ σύντμησις ἀκολουθιῶν καὶ κοιναὶ ἀκολουθίαι μὲ ἑτεροδόξους

Αἱ ἀποφάσεις ἐλήφθησαν κατὰ τὴν 10ην γενικὴν συνέλευσιν τοῦ ΠΣΕ εἰς τὸ Πουσὰν τῆς Νοτίου Κορέας. Ἀπεφασίσθησαν διοργανώσεις πορειῶν πρὸς ὅλα τὰ θρησκευτικὰ κέντρα τοῦ πλανήτου κάμνοντες ἰδιαιτέραν ἀναφορὰν εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος, εἰς τὴν Πάτμον καὶ τὴν Ρόδον, ἀνακήρυξις ἱερῶν βουνῶν, ἐλευθερία εἰς ὅλας τὰς χώρας τῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεων καὶ ἀνέγερσις ναῶν, διοργάνωσις εἰδικῶν χώρων εἰς τὰς Ἱ. Μονὰς διὰ τὴν πραγματοποίησιν Συνεδρίων, κατάργησις τῆς Ἱ. Παραδόσεως.
Οὐσιαστικῶς πρόκειται διὰ τὴν μεγαλυτέραν ἐπίθεσιν τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἐναντίον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὑπὸ τοῦ Προτεσταντικοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν ἢ Αἱρέσεων, εἰς τὸ ὁποῖον συμμετέχουν καὶ ἐκπρόσωποι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ὑπενθυμίζομεν ὅτι τὸ Συμβούλιον αὐτὸ εἰς τὸ Πουσὰν ἀπῄτησεν ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν νὰ ζητήση συγγνώμην διὰ τὴν πολυδιάσπασιν τῆς Χριστιανοσύνης. Ἕξ Μητροπολῖται ἐζήτησαν νὰ συζητηθῆ ἡ ἐπίθεσις διαστροφὴ τοῦ ΠΣΕ εἰς τὴν προσεχῆ συνεδρίαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, ἀλλὰ τὸ θέμα, μᾶλλον, ἀπερρίφθη, ἀφοῦ δὲν συμπεριλαμβάνεται (ἕως σήμερον) εἰς τὴν Ἡμερησίαν Διάταξιν. Ὅλαι αἱ ἀποφάσεις, διὰ συγκεκριμένων διατάξεων καὶ ἡ ἑρμηνεία των ὑπὸ τοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ Βλασίου.
Τὸ Παγκόσμιον Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν ἢ Αἱρέσεων κατὰ τὴν 10ην Γενικὴν Συνέλευσιν εἰς τὸ Πουσὰν τῆς Νοτίου Κορέας δὲν ἔλαβε μόνον ἀποφάσεις, αἱ ὁποῖαι στρέφονται ἐναντίον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιολογίας καὶ Θεολογίας, ὅπως νὰ ζητήση συγγνώμην ἡ Ὀρθοδοξία διὰ τὴν πολυδιάσπασιν τῶν «Ἐκκλησιῶν». Θέμα τὸ ὁποῖον ἀνέδειξαν ἕξι Σεβ. Μητροπολῖται (ὁ «Ο.Τ.» τὸ ἔκαμνε πρῶτον θέμα δύο φοράς), οἱ ὁποῖοι διὰ ἀναλυτικοῦ ὑπομνήματος πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον καὶ τὸν Πρόεδρον αὐτῆς Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμον ἐζήτησαν νὰ συζητηθῆ ἡ ἐπίθεσις αὐτὴ τῶν Προτεσταντῶν ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὴν προσεχῆ τακτικὴν σύγκλησιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τὸν προσεχῆ Ὀκτώβριον. Δυστυχῶς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δὲν ἔχει συμπεριλάβει τὸ αἴτημα τῶν ἕξι Μητροπολιτῶν εἰς τὴν τακτικὴν Σύνοδον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, προκαλῶν τὴν δυσαρέσκειαν πολλῶν «κύκλων» τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας. Τώρα ἀποκαλύπτεται ὅτι εἰς τὸ Παγκόσμιον Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν ἢ Αἱρέσεων ἐλήφθησαν καὶ ἄλλαι ἀποφάσεις, αἱ ὁποῖαι ὁδηγοῦν εἰς καινοτομίας εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, τὴν ἀνακήρυξιν Ἱερῶν Βουνῶν (ἆραγε πρὸς τιμὴν τοῦ Δωδεκαθέου;), τὴν τροποποίησιν σμίκρυνσιν τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, κάτι τὸ ὁποῖον εἶχε σχεδιασθῆ καὶ ἐπὶ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν  Χριστοδούλου, τὴν κατάργησιν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Παραδόσεως μὲ ἀλλαγὴν ἢ τροποποίησιν τῶν Ἱερῶν Κανόνων. (Εἰς αὐτὴν τὴν ἀπόφασιν, ἆραγε, ὀφείλεται ἡ πρόσφατος διημερίς τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος;). Ὅλα τὰ ἀνωτέρω συμφωνηθέντα εἰς τὴν 10ην Γενικὴν Συνέλευσιν τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν ἢ Αἱρέσεων τὰ ἀποκαλύπτει, παραθέτων τὰ συγκεκριμένα στοιχεῖα ἐκ τῆς συμφωνίας, ὁ Ἁγιορείτης Μοναχὸς Βλάσιος, ἀπὸ τὰς στήλας τοῦ περιοδικοῦ «Ἅγιος Ἀγαθάγγελος ὁ Ἐσφιγμενίτης» τῆς παλαιᾶς, κανονικῆς καὶ νομίμου ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου. Ὁ μοναχὸς δὲν παρουσιάζει μόνον τὰ συγκεκριμένα ἄρθρα τῶν συμφωνηθέντων εἰς τὸ Παγκόσμιον Συμβούλιων Ἐκκλησιῶν ἢ Αἱρέσεων ἀλλὰ καὶ τὰ ἑρμηνεύει. Ὑπὸ τὸν τίτλον: «Πνευματικοὶ κίνδυνοι ἀπειλοῦν τὸ Ἅγιον Ὄρος», γράφει ὁ Μοναχὸς εἰς τὸ περιοδικὸν τὰ ἀκόλουθα:
Πνευματικοὶ κίνδυνοι
«Μετά τήν 10ην Συνέλευσιν τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν”, εἰς Πουσάν Νοτίου Κορέας καί τίς ὑπογραφεῖσες ἐκεῖ Συμφωνίες ὑπό τῶν Συνέδρων τῶν διαφόρων θρησκειῶν, κινδυνεύουν οἱ Ἐκκλησίες τοῦ Νέου Ἡμερολογίου καί ὄχι μόνον, νά ὑποστοῦν ἀλλοιώσεις, νεωτερισμούς, καινοτομίες καί μετατροπές ἀνήκουστες. Ἀλλά καί τό Ἅγιον Ὄρος ὡς ὑπαγόμενον στό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον.
Ὑπεγράφησαν 16 Συμφωνίες τῶν Χριστιανικῶν “Ἐκκλησιῶν” καὶ 16 ἄλλες, μετὰ τῶν ἄλλων θρησκειῶν. Τρεῖς ἀπὸ τὶς Συμφωνίες τῶν Χριστιανικῶν “Ἐκκλησιῶν” ἀφοροῦν καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος.
7η Συμφωνία:
Ἀλλαγὴ διαρρυθμίσεως εἰς Ἱερὰς Μονὰς καὶ διοργάνωση Συνεδρίων ἐντὸς αὐτῶν ὅπως ἤδη γίνεται διά ποίηση (ἐκφώνηση ποιημάτων) καὶ ἑορτὰς Ἰσημερίας, κατάργηση πολλαπλῶν Ἀκολουθιῶν εἰς Ἱερὰς Μονάς.
8η Συμφωνία:
Κατάργησις ΑΒΑΤΩΝ σὲ διάφορα μέρη τοῦ πλανήτη κόσμου τῶν Χριστιανικῶν “Ἐκκλησιῶν” καθὼς καὶ διαφόρων θρησκειῶν.
16η Συμφωνία:
Διεξαγωγὴ κοινῶν Ἀκολουθιῶν μεταξὺ Χριστιανικῶν “Ἐκκλησιῶν” καὶ κοινῆς Λατρευτικῆς Ἀκολουθίας, μεταξὺ “Ἐκκλησιῶν” μὲ μήνυμα διά τὴν Νέαν Ἐποχήν.
Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς 16 Συμφωνίες, ποὺ ὑπεγράφησαν μεταξὺ τῶν θρησκειῶν, ὑπεγράφησαν καὶ 30 συμπληρωματικὲς Συμφωνίες.
Ἡ 6η Συμπληρωματικὴ Συμφωνία ἀναφέρει:
Δεσμευόμεθα νὰ διοργανώνονται ἐτήσιαι πορεῖαι καὶ εἰς ἄλλα μέρη τῆς Ὑδρογείου ὡς τὸ ὀνομαστὸν ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ εἰς Ἑλλάδα, εἰς τὸ νησὶ τῆς Πάτμου εἰς Ἑλλάδα, εἰς τὸ νησὶ τῆς Ρόδου, ποὺ ἀπὸ ἐτῶν ὑπὸ τοῦ ἐκλαμπροτάτου Πατριάρχη Βαρθολομαίου ἀφιερώθη ἔκταση τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ὡς δῶρον εἰς τὴν Μητέρα Γῆν!
15η Συμπληρωματικὴ Συμφωνία:
Ἀλλαγὴ μετατροπὴ ΑΒΑΤΩΝ ὅλου τοῦ κόσμου εἰς Οἰκολογικὰς Ζώνας υἱοθέτησιν Οἰκολογικῶν Προτύπων καὶ Οἰκολογικῶν συσκευῶν ὑφ᾽ ὅλων τῶν θρησκειῶν Ἀγάπη πρὸς τὴν Οἰκολογία.
19η Συμπληρωματικὴ Συμφωνία:
Υἱοθέτησιν ἀπὸ τὰς θρησκείας μας τῶν Ἱερῶν Βουνῶν.
27η Συμπληρωματικὴ Συμφωνία:
Ἐλευθερία εἰς ὅλας τὰς χώρας ὅλων τῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεων καὶ νὰ ἀφεθῆ ἐλευθέρα ἡ ἀνέγερσις Ναῶν ὅλων τῶν θρησκειῶν μέχρι τῆς ἑνοποιήσεώς μας.
30ή Συμπληρωματικὴ Συμφωνία:
α) Υἱοθέτησιν Βουνῶν ὡς Τόπων Συνεδριάσεων Θρησκειῶν καὶ ἵδρυσιν Πνευματικῶν Ἀκαδημιῶν.
β) Κατασκευαστικὲς Ἑταιρεῖες ὅπως ἀναλάβουν σὲ συνεργασία μὲ τὰς θρησκευτικὰς Κοινότητας τὴν ἵδρυσιν Θρησκευτικῶν Κέντρων Θρησκειῶν σὲ Βουνὰ ὡς: Πάρνηθα Ἑλλάδα Ἱερὰ Ὄρη εἰς Ἡνωμένας Πολιτείας Ἀμερικῆς εἰς Ὄλυμπον Ἑλλάδα εἰς Ὄλυμπον Τουρκίας εἰς Ἄλπεις εἰς Σβαλμπάρντ Σουηδίας. (Τὸ Ἅγιον Ὄρος δὲν ἀναφέρεται, ἀλλὰ ἐννοεῖται).
Ἐκ τῶν ἀνωτέρω προκύπτουν πνευματικοὶ κίνδυνοι, ἀλλοιώσεως καὶ βεβηλώσεως τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐκ διαφόρων ἀνεπιθυμήτων καταστάσεων:
α) Ἀλλοίωσις καὶ τροποποίησις τῶν μακρῶν Ἀκολουθιῶν, ποὺ ἐθεσπίσθησαν ὑπὸ τῶν Ἁγίων Πατέρων, μὲ τὶς Νεοεποχίτικες τοιαῦτες οἰκουμενιστικοῦ χαρακτῆρος.
β) Κίνδυνος ἔμμεσης ἢ ἄμεσης, μερικῆς ἢ ὁλικῆς καταργήσεως τοῦ ἀβάτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
γ) Πορεῖες διαφόρων τουριστῶν “Θρησκευτικοῦ Πνεύματος” στὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας, ὅπου ἡγιάσθη μὲ τοὺς ἱδρῶτες τῶν Ὁσίων Πατέρων.
δ) Κίνδυνος ἑορτασμοῦ κάποτε καὶ εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος, ἀπὸ Οἰκολόγους καὶ Περιβαλλοντιστὲς τῆς Περιβαλλοντικῆς Ἑορτῆς των, κατὰ τὴν ὁποίαν, ὁπουδήποτε γίνει ἡ ἑορτὴ αὐτή, στήνουν μίαν ὑδρόγειον σφαῖραν καὶ ἀποδίδουν τιμὲς θεᾶς σ᾽ αὐτήν, ὡς Μητέρα Γῆν! (Ὡς παράδειγμα ἀναφέρομεν τὴν περίπτωσιν τοῦ Ἀρχιπεριβαλλοντολόγου Ἀμερικανοῦ Ἂλ Γκὸρ Ἀντιπροέδρου τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς ὁ ὁποῖος εἶπε: “Ἡ θρησκευτική μας κληρονομιὰ βασίζεται σὲ μία καὶ μοναδικὴ θεὰ τῆς γῆς... ποὺ εἶναι ἡ πηγὴ κάθε ζωῆς. Ἡ φύση στὴν πληρότητά της εἶναι θεός”). Σημειωτέον ὅτι τὸ Ἅγιον Ὄρος (19 Ἱ. Μονές του) ἐγράφησαν συνετάγησαν στὸ Περιβαλλοντικὸ Πρόγραμμα "ΝΑΤURA", ποὺ σημαίνει "ΦΥΣΙΣ". Καὶ δὲν ξέρουμε ποιοὶ Ἀντίχριστοι κρύβονται πίσω του.
ε) Πιθανὴ κατάργησις τῆς “Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Ἀκαδημίας” καὶ στὴ θέση της πιθανὴ ἀνέγερσις “Πνευματικῆς Οἰκουμενικῆς Ἀθωνιάδος Ἀκαδημίας”, κατὰ τὸ πνεῦμα τῆς Νέας Ἐποχῆς.
στ) Πιθανὴ ἀνέγερσις κτιρίου ὡς “Κέντρον Μελετῶν Ἁγιορειτικῆς Βιβλιοθήκης”.
ζ) Πιθανὴ τοποθέτησις συσκευῆς λεγομένης “TELEFERIC γιὰ ἄνοδο στὴν κορυφὴ τοῦ Ἄθωνα, γιὰ τοὺς θρησκευτικοὺς τουρίστας.
η) Πιθανὴ τοποθέτησις ἀγάλματος τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ἀπὸ τοὺς ἀρχαιολάτρες-Δωδεκαθεϊστὲς κάπου στὸ Ἱερὸ βουνὸ τοῦ Ἄθω, ὅπου θὰ ἀναμιμνήσκονται τοῦ ἀρχαίου ἐκείνου ἀνεκδότου γιὰ τεράστιο ἄγαλμα-ἀνδριάντα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου προταθέντος ὑπὸ τοῦ ἀρχιτέκτονος Στασικράτους ἢ Δεινοκράτους.
θ) Πιθανὸν αἴτημα Λατίνων-Παπικῶν πρὸς Ἱερὰ Κοινότητα (ἢ καὶ Εὐρωπαϊκὴν Ἕνωσιν) γιὰ ἀναστήλωσιν τῆς ἐρειπωθείσης πάλαι ποτὲ Ἱ. Μονῆς τῶν Ἀμαλφηνῶν στὴ Μορφονοῦ καὶ οἰκήσεως αὐτῆς ὑπὸ παπικῶν Μοναχῶν.
ι) Πιθανὸν αἴτημα “Μοναχῶν” Ἰνδουϊστῶν-Θιβετιανῶν διὰ ἵδρυσιν “Ἰνδουϊστικοῦ Κέντρου”, ἐντὸς τοῦ Ὄρους ἢ παρὰ τὸ Ὄρος.
Αὐτὰ ὅλα τὰ ἀνωτέρω δὲν μποροῦν νὰ γίνουν ἐν ὅσῳ οἱ Ἱεροκοινοτικοὶ Παράγοντες τοῦ τόπου κρατοῦν τὶς παραδόσεις τῶν Ἁγίων Πατέρων.
Οἱ Ζηλωτὲς Ἐσφιγμενίτες ἐθεωρήθησαν ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου καὶ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος ὡς σχισματικοί. (Σύμφωνα τώρα μὲ τὸν Καταστατικὸν Χάρτην τοῦ Ἁγίου Ὄρους). Ὅμως τὸ 1925 μὲ τὴν σύνταξιν τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου, σχισματικοὺς ἐννοοῦσαν οἱ Πατέρες τοὺς Καθολικοὺς-Παπικούς. Μὲ τὴν λῆψιν ὅμως ὑπό τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος, τῶν Εὐρωπαϊκῶν κονδυλίων, κινδυνεύει τὸ Ὄρος νὰ κατοικηθεῖ ἀπὸ τούς ...ὄντως Σχισματικοὺς καὶ αἱρετικούς, ἤγουν τοὺς Παπικούς, ἐφόσον ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καὶ πολλοὶ Λατινόφρονες Ἀρχιερεῖς ἐπιθυμοῦν τὴν Ἕνωσιν μετ᾽ αὐτῶν. Διότι ὅποιος πάρει χρήματα ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴν Ἕνωσιν συντάσσεται στὰ προγράμματα τῶν Εὐρω-σιωνιστῶν.
Πάντως, παρ᾽ ὅλο τὸν διακαῆ πόθο τῶν ἐχθρῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, γιὰ νεωτερισμούς, ἀλλαγὲς καὶ ἀλλοιώσεις τῶν Πατερικῶν Παραδόσεων τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τίποτε δὲν μπορεῖ νὰ γίνει χωρὶς τὴν ἄδεια τοῦ Θεοῦ. Τὸ Ἅγιον Ὄρος εἶναι “Περιβόλι τῆς Παναγίας” ὄχι “Μετόχι τῆς Εὐρώπης”.
Μετὰ σεβασμοῦ ὁμοῦ καὶ λύπης

Βλάσιος Μοναχὸς Ἁγιορείτης»
Ορθόδοξος Τύπος, α.φ. 2033, 1 Αυγούστου 2014

ΤΟ ειδαμε εδω

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Ο επόμενος στόχος της Νέας Τάξης Πραγμάτων – Το «φακέλωμα» οποιασδήποτε ανθρώπινης δραστηριότητας!

Η Υπηρεσία Προηγμένων Ερευνητικών Προγραμμάτων του Αμερικανικού Πενταγώνου (DARPA) προκήρυξε διαγωνισμό για την παροχή νέας τεχνολογίας που θα επιτρέπει... στο Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ την πρόβλεψη μελλοντικών «κοινωνικών αναταραχών», μέσω της παρακολούθησης «οποιασδήποτε καταγράψιμης ανθρώπινης δραστηριότητας».

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιεύτηκε στο FedBizOpps, αναφέρεται στην πρόθεση της DARPA να χρηματοδοτήσει την έρευνα και την ανάπτυξη «νέων τεχνολογιών που θα παράσχουν αποφασιστικής σημασίας πληροφορίες στις ΗΠΑ και τους συμμάχους της», καθώς θα ανοίξουν την πόρτα για «μια πιο πλήρη και εμπεριστατωμένη εικόνα του κόσμου».

«Ουσιαστικά όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες που μπορούν να καταγραφούν, από εμπορικές μέχρι στρατιωτικές, θα πρέπει να παρακολουθούνται και να επανεξετάζονται σε ένα νέο πλαίσιο. Πρώιμες διαδηλώσεις έχουν δώσει πολύ χρήσιμα στοιχεία για τις ανθρώπινες δραστηριότητες», αναφέρεται στην πρόσκληση, ενώ προστίθεται ότι η υπηρεσία ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη αλγόριθμων, οι οποίοι θα προβλέπουν άμεσα ενδεχόμενες κοινωνικές αναταραχές.

Η DARPA έχει ήδη ασχοληθεί εκτεταμένα με την έρευνα που έχει στόχο την πρόβλεψη κοινωνικών αναταραχών. 

Στο παρελθόν είχε αναπτύξει το «Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για Κρίσεις» (ICEWS), αλλά τα αποτελέσματά του ήταν απογοητευτικά, καθώς κατά τη διάρκεια της περιόδου που εφαρμόστηκε προέβλεψε μόνο τέσσερις από τις συνολικά δεκαέξι εξεγέρσεις και πολιτικές αναταραχές που σημειώθηκαν.

Τα τελευταία έξι χρόνια το Πεντάγωνο έχει δείξει αυξημένο ενδιαφέρον για τη δημιουργία μοντέλων που μπορούν να προβλέψουν τις εγχώριες και διεθνείς διαταραχές.

Μια έκθεση που καταρτίστηκε το 2008 από το Ινστιτούτο Στρατηγικής της Αμερικανικής Σχολής Πολέμου προειδοποιούσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να αντιμετωπίσουν τεράστιες κοινωνικές αναταραχές στον απόηχο μιας σειράς κρίσεων, ένα αποκαλούμενο «στρατηγικό σοκ».

«Οι βίαιες κοινωνικές αναταραχές στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών θα αναγκάσουν το αμυντικό σύστημα της χώρας να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές του, προτάσσοντας την υπεράσπιση της εγχώριας τάξης και ασφάλειας», ανέφερε η έκθεση, την οποία υπέγραφε ο απόστρατος Αντισυνταγματάρχης Nathan Freir.

Ο ίδιος πρόσθετε ότι ο στρατός ενδέχεται να χρειαστεί να καταστείλει «την εσωτερική αντίσταση».

Το 2011, το DHS (Department of Homeland Security) ανακοίνωσε ότι θα εντείνει την παρακολούθηση των social media, ώστε να προκαταλάβει την κοινωνική ανωμαλία εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το 2012, ο αμερικανικός στρατός εξέδωσε ένα εγχειρίδιο για το πώς πρέπει να ανακρίνονται οι πολιτικοί ακτιβιστές.

Ένα δεύτερο εγχειρίδιο της Στρατιωτικής Αστυνομίας, το οποίο διέρρευσε μήνες αργότερα, περιέγραφε επίσης το πώς οι στρατιωτικές δυνάμεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο εσωτερικό της χώρας για να καταστείλουν κοινωνικές ταραχές, να κατασχέσουν όπλα, ακόμα και για να σκοτώσουν Αμερικανούς σε αμερικανικό έδαφος, κατά τη διάρκεια μαζικών κοινωνικών αναταραχών…

hellasforce.com

Το Ισραήλ έφτιαξε 'το δικό του φιλικό' Ισλαμικό κράτος, μετά απο την θανάτωση μεγάλων ηγετών της περιοχής

Οι ακραίοι ισλαμιστές κήρυξαν Τζιχάντ πρώτα στους «αδελφούς» τους!
Αν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν ήταν τόσο σοβαρή (διότι συνεπάγεται την απώλεια ζωής για χιλιάδες ανθρώπους), το φαινόμενο της ίδρυσης στις 30 Ιουνίου 2014 του Ισλαμικού Κράτους (μέχρι τώρα «Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και της Συρίας») από τον αυτοανακηρυχθέντα νέο «χαλίφη», Αμπού Μπακρ αλ Μπαγντάτι, θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως «επανάληψη της Ιστορίας ως φάρσα».
Διότι μόνον έτσι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η επιστροφή στην εποχή μας προτύπων ενεργειών και γεγονότων που έλαβαν χώρα πριν από 13 αιώνες...
Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η εφαρμογή πολιτικών που στην εποχή μας μόνο «παρανοϊκές» θα μπορούσε να τις αποκαλέσει κανείς, με πρώτη προτεραιότητα του νέου «κράτους» των ισλαμιστών την εξαπόλυση Ιερού Πολέμου (Τζιχάντ) εναντίον των ίδιων των μουσουλμάνων, και όχι, όπως θα περίμενε κανείς, εναντίον του Ισραήλ και (ημών) των απίστων εν γένει. Το γεγονός αυτό αναδείχτηκε κατά τη διάρκεια των νέων επιθέσεων του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα, με αρκετούς μουσουλμάνους να ρωτούν πότε το νέο Χαλιφάτο θα εξαπολύσει Τζιχάντ εναντίον του κράτους του Ισραήλ.

Η απάντηση του Ισλαμικού Κράτους; «Ο Αλλάχ, στο ευγενές Κοράνι, δεν μας διατάσσει να πολεμήσουμε εναντίον του Ισραήλ ή των Ιουδαίων, προτού πολεμήσουμε τους αποστάτες και τους υποκριτές». «Αποστάτες» στην καθομιλουμένη των μουσουλμάνων είναι αυτοί που εγκαταλείπουν το Ισλάμ, ενέργεια η οποία τιμωρείται με θάνατο (σ.σ.: Αραγε, ο εδώ προπαγανδιστής του Ισλάμ, Αχμαντ Ελντίν, το έχει πει αυτό στους αφελείς Ελληνες που προσηλύτισε στο Ισλάμ;), και «υποκριτές» το καθεστώς του Ασαντ και των χωρών που δεν εφαρμόζουν τη Σαρία, καθώς και οι μη φανατικοί μουσουλμάνοι που αποτελούν αυτό που στη Δύση αποκαλούμε «μετριοπαθές Ισλάμ».

ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΟΙ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!!!

[σχολιο ιστολογιου μας :ειναι αυτοι οι ρασοφοροι που κυνηγησαν ανελεητα τον συλλογο μας <<ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ >> οταν θελησαμε να κανουμε εκδηλωση-ομιλια στην περιοχη τους ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ !!! 

ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΜΑΣ ΠΙΣΤΕΥΑΝ ΤΩΡΑ ΤΟΥΣ ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ !!!

ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΣΑΣ !!! ]


Νίκος Χειλαδάκης, Πολιτικοί και ιεράρχες έν «συμπνοία καταστροφής»ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ  ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΕΝ «ΣΥΜΠΝΟΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ»
Ανάμεσα στα τόσα δεινά που έχει επισωρεύσει η μνημονιακή κατοχή στην χώρα μας, υπάρχει και ένα πολύ καλό σημείο που δεν θα πρέπει να το αγνοούμε. Αυτό είναι ότι με όλη αυτή την ζοφερή κατάσταση, με όλη αυτή την λαίλαπα, με όλη αυτή την επιχείρηση κατεδάφισης της ελληνορθόδοξης ταυτότητας μας, φάνηκε ξεκάθαρα ποιοι και πόσοιυποκριτές και φαρισαίοι κυκλοφορούν ανάμεσα μας, για όσους φυσικά παραμένουν ακόμα όρθιοι και δεν αρέσκονται να  παριστάνε τους… τυφλούς  και τους κωφάλαλους.
  Κάποιοι ποιμένες αρέσκονται να φωτογραφίζονται με τους δημίους του ελληνισμού και της ορθοδοξίας και να ευλογούν τις πράξεις τους, αρέσκονται να κάνουν κηρύγματα υποκριτικού ευσεβισμού, βλέπε ραγιαδίστικης υποταγής στα κατοχικά μνημόνια, αρέσκονται να εμφανίζονται συμπροσευχόμενοι με οικουμενι- στικές «παρέες», να ευλογούν την καταστροφή της χώρας και ακόμα χειρότερα να προτρέπουν το ποίμνιο που βρίσκεται στην πιο ελεεινή θέση εδώ και δεκαετίες, να συνετιστεί και να μην βγάζει μιλιά σε όλη αυτή την θύελλα που απειλεί πλέον με ολοκληρωτικό αφανισμό τονελληνισμό  και την ίδια την Ορθοδοξία.
Με περισσή αφέλεια, (;;;), τέσσερεις μητροπολίτες της Θράκης, σύμφωνα με δήλωση του αξιότιμου κυρίου υπουργού Παιδείας (βλέπε υπουργού ολοκληρωτικής διάλυσης της παιδείας), συμφωνούν και επικροτούν την δημιουργία τμήματος Ισλαμικών σπουδών στην Θεολογική Σχολή της Θεσσαλονίκης.

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ.... ΑΠΟ ΕΒΡΑΙΟΥΣ !!!

Αίμα ξανά στη Γάζα: Πύραυλοι χτύπησαν πάρκο και το κεντρικό νοσοκομείο -8 παιδιά νεκρά. ΕΙΚΟΝΕΣ
Αιματοκύλισμα ξανά στην Γάζα, καθώς η εκεχειρία έλαβε άδοξο τέλος και το Ισραήλ άρχισε να σφυροκοπάει ανελέητα την περιοχή, ενώ, το μεσημέρι της Δευτέρας, ισραηλινοί πύραυλοι έπληξαν το κεντρικό νοσοκομείο της πόλης και ένα δημόσιο πάρκο στο οποίο έπαιζαν παιδιά.
Οι πληροφορίες είναι αρκετά συγκεχυμένες, καθώς, δεν επιτράπηκε στα τηλεοπτικά συνεργεία να τραβήξουν πλάνα από το σημείο, ωστόσο οι φωτογραφίες που ανεβάζουν αρκετοί χρήστες του Twitter είναι συγκλονιστικές.
Ισραηλινός πύραυλος έπεσε στον περίβολο του νοσοκομείου Σίφα στην πόλη της Γάζας, του μεγαλύτερου νοσοκομείου στην Παλαιστίνη που μέχρι σήμερα είχε γλιτώσει από τους βομβαρδισμούς, χωρίς πάντως να υπάρξουν θύματα, σύμφωνα με ένα δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου και νοσοκομειακές πηγές.
Η αεροπορική ισραηλινή επιδρομή στόχευε ένα κτίριο που βρίσκεται κοντά στην είσοδο του νοσοκομείου, στο εσωτερικό του περιβόλου, διευκρίνισαν νοσοκομειακές πηγές, ενώ ο δημοσιογράφος που βρέθηκε στο σημείο είδε τον τοίχο του νοσοκομείου να έχει υποστεί ζημιές από τα πυρά ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους.
Την ίδια ώρα μία τεράστια έκρηξη σημειώθηκε σε ένα δημόσιο πάρκο στη βόρεια Γάζα με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους τουλάχιστον 8 παιδιά και δύο ενήλικες και να τραυματιστούν 40 άνθρωποι.
Οι ισραηλινές βόμβες έπεσαν πάνω σε μια ομάδα παιδιών που έπαιζαν σε παιδική χαρά στον καταυλισμό Σάτι, που βρίσκεται στην παραλία, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας γιατρός του νοσοκομείου Σίφα όπου μεταφέρθηκαν οι σοροί.
Παλαιστίνιοι απέδωσαν την έκρηξη σε αεροπορική επιδρομή που εξαπέλυσε το Ισραήλ, ωστόσο το Ισραήλ αρνείται την ευθύνη και υποστηρίζει ότι πρόκειται για αστοχία ρουκέτας που εκτόξευσαν μαχητές της Χαμάς. Επιπλέον το Ισραήλ, που είχε προηγουμένως κατηγορήσει τους μαχητές της Χαμάς ότι κρύβονταν στονοσοκομείο Σίφα, έκανε λόγο και για έναν «αδέσποτο» πύραυλο που έπληξε το νοσοκομείο.
Τη Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ 
Από την πλευρά του, πάντως, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού ισχυρίστηκε, σύμφωνα με την εφημερίδα Haaretz, ότι οι δυνάμεις του Ισραήλ δεν εμπλέκονται στην επίθεση, η οποία προήλθε από μαχητές της Χαμάς
«Πριν από λίγη ώρα το νοσοκομείο Σίφα και ο καταυλισμός προσφύγων του Σάτι επλήγησαν από επιθέσεις με ρουκέτες που εκτόξευσαν οι τρομοκράτες από τη Γάζα» επιβεβαιώνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο στρατός.
Σοκάρουν οι μαρτυρίες και οι εικόνες από το σημείο

Ο πιο καλωδιωμένος άνθρωπος στον κόσμο - Συσκευές τον «μετρούν»

ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΙ Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΛΗΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΙΟΘΕΛΩΣ !!!

Ο Chris Dancy μένει μόνος στο Ντένβερ του Κολοράντο αλλά όλες οι κινήσεις και οι πράξεις του βρίσκονται σε μόνιμη παρακολούθηση. Δεκάδες κάμερες και συσκευές, τις οποίες αγόρασε τα πέντε τελευταία χρόνια, μετρούν τα πάντα. Απώτατος στόχος είναι να γίνει χάκερ στο ίδιο του το μυαλό.

Παλιότερα πίστευε ότι η ζωή του εξελισσόταν στην τύχη και ότι τίποτα δεν ήταν ελέγξιμο. Εκανε λάθος. Αρκεί να μπορείς να ταυτοποιήσεις τις συνήθειές σου. Με την παρατήρηση και την παρακολούθηση μπορείς να φτάσεις στην πηγή της κακής συνήθειας και να εξαφανίσεις κάθε απαράδεκτη συμπεριφορά.

           
Πιστεύει ότι όσο περνάει ο καιρός τόσο πιο πολύ καλωδιωμένοι θα γίνονται οι άνθρωποι. Σύντομα θα υπάρξει μια στιγμή που θα είναι όλοι cyborgs. Ακόμη και τα ρούχα που φοράμε θα γίνουν ένα είδος τεχνολογίας. Η πληροφορική εισβάλλει στο σώμα μας για να επιμηκύνει τον χρόνο ζωής και θα επιτρέπει σύντομα να τοποθετούμε εσωτερικά ινσουλίνη, τεχνητά νεφρά και άλλα όργανα. Και εκτιμά ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να φοβούνται να γίνουν cyborgs.
  

Αυτά είναι τα όργανα που τον μετρούν στο σπίτι του και στο αυτοκίνητο:
 • Netatmo : μετράει τον θόρυβο, την ποιότητα του αέρα και την θερμοκρασία μέσα στο σπίτι
 • WeMo : παρακολουθεί τις κινήσεις του
 • Aria : μετράει τα κύματα WiFi.
 • Hue : καταπολεμάει τα βλαβερά κύματα WiFi.
 • Tagg : παρακολουθεί την δραστηριότητα των σκύλων του
 • NetGear VueZone : βίντεο σε πραγματικό χρόνο για να παρακολουθεί την δραστηριότητα μέσα στο σπίτι
 • Thermostat Nest : ρύθμιση της θερμοκρατίας μέσω WiFi.
 • Nest Protect : ελέγχει την εκπομπή καυσαερίων
 • Beddit : έξυπνο στρώμα που μετράει την ποιότητα του ύπνου
 • Automatic : πρόγραμμα για την οδήγηση και την δραστηριότητα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου
 • Estimote : σύστημα που δίνει πληροφορίες για τα κοντινά αντικείμενα εντός του σπιτιού
 • Sonos : μεγάφωνα WiFi.
 • CubeSensors : μετρούν και ελέγχουν την θερμοκρασία, την ατμοσφαιρική πίεση και τον θόρυβο
Από τη στιγμή που ξυπνάει ο  Chris Dancy μπορεί να διαβάσει τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί από το στρώμα κατά τη διάρκεια του ύπνου του. Ξέρει έτσι αν είχε ταραγμένο ύπνο, αν μιλούσε κατά τη διάρκεια του ύπνου ή αν έτριζε τα δόντια του. Μπορεί έτσι να ρυθμίσει την ποιότητα της ξεκούρασής του.
Ολόκληρη η ζωή του είναι ρυθμισμένη και παρακολουθείται. Είναι ενδεικτικό ότι ζητάει από τις φίλες του να μετρήσει και να καταγράψει ακόμη και τη σεξουαλική τους συνεύρεση. Ορισμένες δέχονται, άλλες όχι.
Οταν πηγαίνει στο εστιατόριο ή σε μια συναυλία του ζητάνε πάντα να βγάλει τα Google Glass. Αντιδρά κάπως αλλά το δέχεται γελώντας. «Κι όμως, δεν μου ζητούν να βγάλω την φωτογραφική μηχανή που έχω συνδεδεμένη στο κεφάλι μου καθημερινά».
     

Ο Chris Dancy αναλύει προσεκτικά τα χιλιάδες e-mails που δέχεται από όλο τον κόσμο. Είναι ο άνθρωπος που καταγράφει ακόμη και το καζανάκι του μπάνιου ή το συρτάρι με τα φάρμακα. Ο καλωδιωμένος αμερικανός ζει από εταιρείες πληροφορικής που τον πληρώνουν για να τον παρακολουθούν να παρακολουθεί τη ζωή του.

iefimerida.gr

ΚΡΥΦΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 3ο ΝΑΟ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ ΣΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ!!! ΓΙΑΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ???

ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ;;;

Στο Σάο Πάολο, Βραζιλία ο Ναός του Σολομώντα καταλαμβάνει ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο  και είναι 2 φορές υψηλότερος από το άγαλμα του Χριστού.

Οι τοίχοι είναι από πέτρα του Ισραήλ και Σημαίες έξωτερικά από δεκάδες χώρες.

Υπάρχει ελικοδρόμιο για τους μεγιστάνες των μέσων ενημέρωσης. Το 11όροφο συγκρότημα διαθέτει επίσης κήπο με ελιές (παρόμοιο με τον κήπο της Γεθσημανή που είναι κοντά στην Ιερουσαλήμ), και πάνω από 30 στήλες που υψώνονται στον ουρανό.

Ο Rogério Araújo, ο αρχιτέκτονας του έργου, (που  εγκαινιάζεται στις 31 Ιουλίου) σε μια περιοδεία του στην περιοχή δήλωσε «Επιδιώξαμε να οικοδομήσουμε ένα κολοσσό, κάτι που θα κάνει τους ανθρώπους να σταματήσουν το βλέμμα τους, και να παραδοθούν. "

Το αντίγραφο του Ναού του Σολομώντα ,τελείωσε μετά  από τέσσερα χρόνια με κόστος κατασκευής περίπου $ 300 εκατομμύρια, και προσελκύει τους ραγδαία αυξανόμενους των Ευαγγελικών δογμάτων της Βραζιλίας. Παρόλο που η χώρα των 200 εκατομμυρίων ανθρώπων εξακολουθεί να έχει περισσότερους Ρωμαιοκαθολικούς από κάθε άλλο Έθνος, ο αριθμός των Ευαγγελικών στη Βραζιλία ανέβηκε στο 22% του πληθυσμού το 2010, από 15 % το 2000, σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής .
Οι Μεγάλες Ευαγγελικές εκκλησίες, ιδιαίτερα το ίδρυμα της Πεντηκοστής , και η Παγκόσμια Εκκλησία, επιδιώκουν μεγαλύτερη πολιτική επιρροή στη Βραζιλία.
Ό Αριστερός πρόεδρος της Βραζιλίας, Dilma Rousseff, αναμένεται να είναι στα εγκαίνια του Ναού, υπογραμμίζοντας πως αντλεί υποστήριξη για Κυβερνητικό συνασπισμό  από ένα συνασπισμό συντηρητικών Ευαγγελικών Ηγετών.

Κανείς δεν έχει αναδιαμορφώσει το θρησκευτικό τοπίο της Βραζιλίας όπως ο κ. Macedo.( Ιδρυτού του Ναού του Σολομώντα , θρησκευτικού και ραδιοτηλεοπτικού φορέα) ο κ. Macedo ταξιδεύει με ιδιωτικό τζετ με ειδικό διπλωματικό διαβατήριο (αυτό αποτελεί προνόμιο στη Βραζιλία για υψηλόβαθμους αξιωματούχους του Βατικανού), παντρεύοντας την ευημερία της θεολογίας και της εκκλησίας της Πεντηκοστής.
Με προσωπική περιουσία που υπολογίζεται σε 1,2 δισ. δολάρια, ο κ. Macedo αναδείχθηκε από την αφάνεια μέσω του ελέγχου του Rede Record, ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα της Βραζιλίας, και την ίδρυση της Οικουμενικής Εκκλησίας, που έχει κατηγορηθεί για διαφθορά, συμπεριλαμβανομένου της φοροδιαφυγής και για ξέπλυμα χρήματος.

Ο κ. Macedo φυλακίστηκε για 11 ημέρες το 1992 με την κατηγορία της αγυρτείας και απάτης. Τις απέκρουσε με επιτυχία και άλλες ποινικές έρευνες, συμπεριλαμβανομένων των ισχυρισμών από τους εισαγγελείς ότι ο ίδιος και άλλοι ηγέτες της εκκλησίας συλλέγουν δωρεές για να πλουτίσουν. Έχει μια κάπως μαγική εμφάνιση , με μεγάλη γκρίζα γενειάδα, ενώ κατά καιρούς φοράει σκούφο Εβραίου.

Το αντίγραφο του Ναού του Σολομώντα περιλαμβάνει αρκετές menorahs στις αίθουσες κηρυγμάτων, εκτός από μια μεγάλη μενορά κοντά στην είσοδο που μοιάζει με την Κνεσέτ, Νομοθέτης του Ισραήλ. Η Σημαία του Ισραήλ βρίσκεται σε μικρή απόσταση, μαζί με εκείνη της Παγκόσμιας Εκκλησίας της Βραζιλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, ανάμεσα σε δεκάδες άλλες χώρες.

"Υπάρχει μόνο μια Βιβλική πίστη? είναι αδύνατον να διαχωρίσεις τον Χριστιανισμό από τις Εβραϊκές ρίζες του" , δήλωσε ο Cassia Duarte, εκπρόσωπος της Καθολικής Εκκλησίας.

Οι μελετητές λένε ότι η προώθηση της Καθολικής Εκκλησίας με Εβραϊκούς συμβολισμούς στο αντίγραφο του Ναού του Σολομώντα πηγάζει από μια αναζήτηση για Ιστορική νομιμοποίηση σε μια Εκκλησία που είναι μόλις 37 ετών.Ο Ναός του Σολομώντα πιστεύεται ότι έχει κατασκευαστεί στην αρχαία Ιερουσαλήμ από το Βασιλιά Σολομώντα γύρω στο 1000 π.Χ. και καταστράφηκε περίπου τέσσερις αιώνες αργότερα, σε μια πολιορκία από το Βασιλιά της Βαβυλώνας.

Ο "Macedo υπήρξε πρωτοπόρος βλέποντας τα σύμβολα και τις τελετουργίες που συνδέονται με την Παλαιά Διαθήκη και τον Ιουδαϊσμό ως μοχλούς για τη δημιουργία μιας Εκκλησίας ικανής να προσεγγίσει την καρδιά και το μυαλό", δήλωσε ο Rodrigo de Sousa Franklin, ένας ειδικός στη Βιβλική Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Mackenzie στο Σάο Πάολο .

Μέχρι στιγμής, οι Ηγέτες της Εβραϊκής κοινότητας της Βραζιλίας έχουν μια χαλαρή προσέγγιση στο Νέο Ναό του του Σολομώντα.

Ο Ναός θα είναι από τα μεγαλύτερα Θρησκευτικά σύμβολα της Βραζιλίας, καθιστώντας το άγαλμα του Λυτρωτή Χριστού στο Ρίο ντε Τζανέιρο να μοιάζει με ένα μπιχλιμπίδι.

«Ο μνημειώδης Ναός θα είναι ένα Ισχυρό σύμβολο τόσο της Βραζιλίας όπως και το επίκεντρο του Πεντηκοστιανισμού και της Παγκόσμιας Εκκλησίας ως η κορυφαία Εκκλησία αμφισβητώντας την Καθολική Εκκλησία της Βραζιλίας», δήλωσε ο R. Andrew Chesnut, ειδικός σε θέματα θρησκείας στή Λατινική Αμερική στο Virginia Commonwealth Πανεπιστήμιο.

Το έργο έχει ήδη εξασφαλίσει την υποστήριξη μερικών προσκυνητών της Καθολικής Εκκλησίας. "Νοιώθω ενθουσιασμένος απλά βλέποντας το Ναό σε μια φωτογραφία», δήλωσε ο Mauricea dos Santos Ribeiro, 72,ετών συνταξιούχος Τραπεζικός υπάλληλος που συχνάζει υποκατάστημα της Εκκλησίας στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Είπε ότι μια ομάδα από το Εκκλησίασμα σχεδιάζουν ένα ταξίδι για να δούν το Ναό. "Μετράω τις μέρες μέχρι να πάμε."

Ο Ναός τονίζει το ανταγωνιστικό θρησκευτικό τοπίο της Βραζιλίας, Ναοί νάνοι δύο άλλες Εκκλησίες που βρίσκονται ακριβώς απέναντι από το δρόμο, μια Καθολική και μία άλλη της Πεντηκοστής.

Ενώ η Καθολική Εκκλησία προβάλλει την επιρροή της μέσω του τηλεοπτικού δικτύου του κ. Macedo και των δραστηριοτήτων του σε περισσότερες από 100 χώρες, συμπεριλαμβανομένων περίπου 60.000 προσκυνητών από  Ηνωμένες Πολιτείες, το Ίδρυμα αντιμετωπίζει σημαντικούς αντιπάλους στη Βραζιλία που έχουν υιοθετήσει παρόμοιες στρατηγικές επέκτασης.

Ricardo Mariano, κοινωνιολόγος στο Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο, δήλωσε ότι η Οικουμενική Εκκλησία πρόσφατα έχασε κάποιο έδαφος στη Βραζιλία, με τα μέλη να μειώνονται περίπου 1,8 εκατομμύρια το 2010 από περίπου 2,1 εκατομμύρια το 2000, ακόμη και οι Ευαγγελικοί χριστιανοί της Βραζιλίας αυξήθηκαν κατ 'αναλογία προς τον υπόλοιπο πληθυσμό κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου.

Αν ο Νέος Ναός του Σολομώντα έχει ως στόχο να δελεάσει τους νέους προσοχή στην καθολική Εκκλησία,γιατί αυτό λειτουργεί.

Οι περαστικοί κάνουν στάση μπροστά από το Ναό μέρα και νύχτα.Ορισμένοι τον φωτογραφίζουν με τα κινητά τους. Πολλοί κοιτάζουν με απορία, εκφράζοντας τις αντιδράσεις τους σε ένα γεμάτο πεζοδρόμιο από φύλακες, «Φύλακες του Ναού» που με ειδικές στολές περιπολούν την είσοδο.

"Ο Ναός είναι τόσο τεράστιος, τόσο όμορφος, αλλά και τόσο επιδεικτικός  "Αναρωτιέμαι είπε κάποια αν θα ήταν καλύτερα όλα αυτά τα χρήματα να πήγαιναν στους φτωχούς".


ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ http://taxidixoristaftotita.blogspot.gr/2014/07/3.html
http://www.nytimes.com

ΡΟΥΜΑΝΙΑ: Ιστορική απόφαση καταδικάζει σε πρόστιμο ιστοσελίδα εφημερίδας για χαρακτηρισμούς που συνιστούν διακρίσεις εις βάρος των Ορθοδόξων ΧριστιανώνΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, Ρουμανία - Η απόφαση του Συμβουλίου της Ρουμανίας κατά των Διακρίσεων (CNCD) πρόσφατα αναγνώρισε οριστικά το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια όλων των Ορθόδοξων Χριστιανών της χώρας.
Πέρυσι, το παράρτημα στο Βουκουρέστι της ‘PRO VITA Association’, ενός από τους κύριους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στη Ρουμανία που υπερασπίζονται την ζωή, την οικογένεια και την θρησκευτική ελευθερία, υπέβαλε επίσημη καταγγελία στο Συμβούλιο, καταγγέλλοντας ένα blog post με ημερομηνία 17 Μαΐου 2013 που φιλοξενείται στην διαδικτυακή πλατφόρμα Adevarul.ro που ζημίωνε την εικόνα των Ορθοδόξων Χριστιανών.
Το άρθρο, που υπέγραφε κάποιος "Alex Dumitriu," αμφισβητούσε την υποστήριξη που δόθηκε από τη Ρουμανική Ορθόδοξη Εκκλησία στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία "One of Us", η οποία απαιτούσε την απαγόρευση της δημόσιας χρηματοδότησης για την καταστροφή των εμβρύων κατά τη διάρκεια της έρευνας και των ιατρικών διαδικασιών.
Το blog post περιέγραφε την Ρουμάνικη Ορθόδοξη Εκκλησία ως «μια αντι-ανθρώπινη και εγκληματική οργάνωση κατά της ζωής, σκοπός της οποίας είναι η εξάπλωση του πόνου και της ευτέλειας, ο μυστικισμός και η άγνοια για κέρδος των ανθρώπων της».
Η αιτούσα υποστήριξε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί δημιουργούσαν μια ταπεινωτική και εχθρική ατμόσφαιρα για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς στη Ρουμανία, βλάπτοντας έτσι μια ολόκληρη κοινότητα.
Το Συμβούλιο συμφώνησε ότι οι χαρακτηρισμοί στο άρθρο αναφέρονταν τόσο στους κληρικούς όσο και σε απλούς πιστούς και συνιστούσαν διακρίσεις εις βάρος της χριστιανικής ορθόδοξης κοινότητας. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αποτελούσαν διακρίσεις, που θίγουν το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια προσώπων της ορθόδοξης χριστιανικής ομολογίας.
Το Συμβούλιο αναφέρθηκε στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το οποίο ορίζει ότι η ελευθερία της έκφρασης δεν είναι απόλυτο δικαίωμα στην Ευρώπη, αλλά είναι ένα δικαίωμα που το ακολουθούν καθήκοντα και ευθύνες. Επίσης, στην πλατφόρμα Adevarul.ro επιβλήθηκε πρόστιμο ένα συμβολικό ποσό των 2.000 RON (περίπου 445 ευρώ).
Είναι η πρώτη φορά στη Ρουμανία, που ένας φορέας μέσων ενημέρωσης υποβάλλεται σε κυρώσεις για διακρίσεις κατά των χριστιανών.
Ως φίρμα, η εφημερίδα Adevarul συνέχισε την παράδοση του τίτλου μιας εφημερίδας που ιδρύθηκε τον 19ο αιώνα, αλλά μετά το 1989 ανέλαβε την υποδομή και το ανθρώπινο δυναμικό της πρόσφατα εκλιπούσης κομμουνιστικής εφημερίδας SCANTEIA, που ήταν το επίσημο κανάλι προπαγάνδας του Ρουμανικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Σήμερα έχει επίσης αναπτύξει την Adevarul.ro, μια διαδικτυακή πλατφόρμα που είναι ένα από τα πιο δημοφιλή μέσα ενημέρωσης στη Ρουμανία.
Στην Adevarul.ro είχε γίνει τελευταία συνήθεια να επιτίθεται στην Ρουμάνικη Ορθόδοξη Εκκλησία, σε σχεδόν καθημερινή συχνότητα, παρουσιάζοντας συνεχώς αρνητικές πτυχές της εκκλησίας και μεροληπτικά άρθρα γνώμης για αυτήν και για τον Χριστιανισμό γενικότερα, μοιάζοντας να έχει κηρύξει έναν ιδεολογικό ανταρτοπόλεμο.
ΚΟ: Εύγε για την απόφαση και ας παραδειγματιστούν οι ημέτεροι.
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ / Πηγή

Ἡ ἀπογοήτευση δέν ἀρμόζει στόν Χριστιανό, ἀλλά ἡ χαρά καί ἡ νίκη! ( τό μήνυμα τῆς ἡμέρας )


ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ἡ ἀπογοήτευση δέν ἀρμόζει στόν Χριστιανό,  ἀλλά ἡ χαρά καί ἡ νίκη!
Ὅσιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ

http://2.bp.blogspot.com/-i_JwOcRDKhE/TZoDeVmR-II/AAAAAAAAALs/s5vrO6OOM8U/s1600/%25CE%25911.jpg

«Ἂς μὴν ἀκολουθοῦμε τὸ δρόμο τῆς ἀπογοητεύσεως, 
διακήρυττε, κτυπώντας χαρούμενα τὸ πόδι του στὸ ἔδαφος. 
Ὁ Χριστὸς τὰ νίκησε ὅλα. 
Ἀνέστησε τὸν Ἀδάμ. 
Ἔδωσε πάλι στὴν Εὔα τὴν ἀξιοπρέπειά της. 
Ἐθανάτωσε τὸν θάνατο».
http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s480x480/249488_284448365000064_1097507152_n.jpg

Βλασφημία καί ἀποκάλυψη γιά ὅσα κρύβουν οἱ "παγκόσμιες γιορτές"!


Βλασφημία
                   καί ἀποκάλυψη γιά ὅσα κρύβουν 
                           οἱ "παγκόσμιες γιορτές"!

 http://www.myself.gr/sites/default/files/styles/article_image_large/public/field/image/poies-pagkosmies-imeres-giortazoume-simera.jpg
Γράφει: Μ.Σ. ἐκπ/κός

Βλασφημία γιά τούς Χριστιανούς = Ἁμαρτία καί μάλιστα ἀσυγχώρητη!
«καί πᾶς ὅς ἐρεῖ λόγον εἰς τόν υἱόν τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῶ· τῷ δέ είς τό Ἅγιον Πνεῦμα βλασφημήσαντι οὐκ ἀφεθήσεται» ( Κατά Λουκᾶν ιβ, 10 )
Βλασφημία γιά τούς παγκοσμιοποιητές-νεοεποχίτες = ευκαιρία γιά γιορτή, διασκέδαση, ξεφάντωμα, αποπροσανατολισμό, ἀνηθικότητα, ἀποβλάκωση κλπ.
Ἐντύπωση κάνει, ὅτι τά τελευταῖα χρόνια μᾶς "σερβίρονται" οἱ παγκόσμιες ἑορτές, μέ τρόπο ἔντυπο, ἠλεκτρονικό, τηλεοπτικό, ραδιοφωνικό κλπ.
Τίς ἀνακοινώνουν μέ κάθε εὐκαιρία ( πού πρῶτα φρόντισαν νά "κατασκευάσουν" ),  ἐξοστρακίζοντας σιγά-σιγά τίς Χριστιανικές Ὀρθόδοξες ἑορτές ἀπό τίς ψυχές καί τίς ζωές μας. Ἀφενός, κάποιοι "ἰθύνοντες νόες" μέ σκοτεινά σχέδια γιά τήν ἀνθρωπότητα σκέφθηκαν νά  ἐκκοσμικεύσουν τίς χριστιανικές ἑορτές γιά νά τίς ἀποχρωματίσουν ἀπό κάθε τι χριστιανικό. Ἄς πάρουμε γιά παράδειγμα τίς δύο μεγαλύτερες Χριστιανικές Ἑορτές: τά Χριστούγεννα κατήντησαν νά γιορτάζονται τά δῶρα, τά δένδρα, τά λαμπάκια, τά φιογκάκια, τά ρεβεγιόν, τά ποτά, τά φαγητά, ὁ τζόγος κλπ καί τό Πάσχα κατήντησε νά γιορτάζουμε πάλι τά δῶρα, τά τσουρέκια, τά ἀρνιά στή σούβλα, τίς ἐκδρομές, τά ξενύχτια κ.ἄ. Ἀφετέρου, τώρα ἐπιχειροῦν νά ἀντικαταστήσουν τίς Χριστιανικές Ἑορτές, μέ τίς Παγκόσμιες Ἡμέρες! Μᾶς κάνουν πλύση ἐγκεφάλου κάθε μέρα σχεδόν ἀπό τά Μέσα Μαζικῆς "Ἐξαπάτησης", ἀλλά ἄκουσον ἄκουσον καί στά σχολεῖα  ἀπό μικροφώνου μέ ἀνακοινώσεις τῶν Διευθυντῶν καί διαταγές τῶν Σχολικῶν Διευθύνσεων καί μᾶς ἐπιβάλλουν νά ἀκούσουμε τί γιορτάζει ὁ πλανήτης Γῆ! Μάλιστα στά σχολεῖα, ὀργανώνουν καί προγράμματα ἤ διαγωνισμούς μέ θέμα τό περιεχόμενο κάποιας ἡμέρας πού ἑορτάζεται παγκοσμίως, ὥστε νά συμμετέχουν σέ αὐτά τά παιδιά ( μέ βραβεῖα, ἔπαθλα καί ἀξιολογήσεις τῶν ἐκπαιδευτικῶν ὠσονούπω )!


Δεῖτε τί γιορτάζουν οἱ νεοεποχίτες κάθε μέρα στό ἑορτολόγιό τους ἐδῶ:
Προσέξτε κάποιες παγκόσμιες ἡμέρες ἰδιαιτέρως, ὅπως:

Ηλεκτρονική «αύρα» για ξεκλείδωμα συσκευών και λογαριασμών

ΟΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ ΕΥΚΟΛΙΑ -ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ !!!
Η χρήση ηλεκτρονικών φορητών συσκευών έχει εξαπλωθεί ταχύτατα σε όλο τον κόσμο τα τελευταία χρόνια, και μαζί της και ο «πονοκέφαλος» των κωδικών που απαιτούνται για το ξεκλείδωμα αυτών. 

Εάν σε αυτό προστεθεί και η ανάγκη να θυμάται κανείς κωδικούς για λογαριασμούς τράπεζας, κάρτες, email κ.ο.κ, τότε γίνεται εύκολα κατανοητό ότι κάποιες φορές ο συγκεκριμένος φόρτος είναι μεγάλος- και προς την κατεύθυνση της ελάφρυνσής του προσανατολίζεται η έρευνα του Φρανκ Στατζάνο, ερευνητή του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, ο Στατζάνο θεωρεί ότι ο καθένας χρειάζεται μία ηλεκτρονική «αύρα»: ένα πεδίο το οποίο θα εκτείνεται σε ακτίνα ενός μέτρου περίπου από το σώμα και που θα παράγεται με τρόπο αντίστοιχο του σήματος Wi-Fi. Εντός αυτής της «αύρας» οι συσκευές του χρήστη θα «αντιλαμβάνονται» ότι ο ίδιος βρίσκεται κοντά και ως εκ τούτου θα λειτουργούν κανονικά, «ξεκλειδώνοντας» εντός της συγκεκριμένης ζώνης. Μία τέτοια «αύρα» θα μπορούσε να λειτουργεί και με άλλα συστήματα, όπως συσκευές για το αυτόματο ξεκλείδωμα αυτοκινήτων.


Συσκευή που θα «θυμάται»
Ο Στατζάνο σχεδιάζει μία συσκευή η οποία θα λειτουργεί σε αυτό το πλαίσιο: θα «θυμάται» χιλιάδες login names και κωδικούς. Το «pico» (από τον ιταλό φιλόσοφο Τζιοβάνι Πίκο ντελα Μιραντόλα, διάσημο για την δυνατή του μνήμη) θα αλληλεπιδρά αυτόματα με ιστοσελίδες τραπεζών, σινεμά, θεάτρων, σιδηροδρόμων κ.α.- απλά θα χρειάζεται ο χρήστης να κρατήσει τη συσκευή κοντά στην οθόνη για να αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό του. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η συσκευή (και ο λογαριασμός) θα «κλειδώνουν» όταν απομακρύνεται ο κάτοχος και η «αύρα» του.

«Οι κωδικοί σήμερα είναι καταστροφή» αναφέρει ο Στατζάνο. «Πρέπει να θυμάσαι δεκάδες. Και πρέπει να είναι με κεφαλαία και μικρά, και να περιλαμβάνουν αριθμούς, και να μην είναι κανονικές λέξεις που βρίσκει κανείς σε λεξικό- και δεν μπορείς να τους γράψεις κάπου, και επιπρόσθετα πρέπει και να τους αλλάζεις κάθε δύο μήνες. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μη χρειάζεται να τους θυμόμαστε συνέχεια».

Το pico είναι απάντηση, όπως υποστηρίζει, καθώς θα μπορεί να αποθηκεύει πολλούς κωδικούς και ονόματα, και η «αύρα» του θα έχει ως αποτέλεσμα την ασφαλή λειτουργία. Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τον Guardian, ο Στατζάνο έχει λάβει χρηματοδότηση ύψους ενός εκατ. λιρών από την Ε.Ε. για την ανάπτυξη ενός τέτοιο συστήματος.

«Το pico ξεκλειδώνεται μόνο όταν βρίσκεται μέσα σε μία αύρα ασφαλείας γύρω σας. Η αύρα αυτή δημιουργείται από μικρότερες συσκευές που θα έχετε πάνω σας και είναι μάλλον απίθανο να βγάλετε, όπως τα γυαλιά, το ρολόι ή τα παπούτσια σας. Θα μπορούσαν να είναι στα ρούχα ή τα κοσμήματά σας, ή ακόμα και να έχουν
τη μορφή υποδόριου εμφυτεύματος. Αποκαλούμε αυτές τις συσκευές ʽαδέλφια του picoʼ, και θα έχετε έναν αριθμό εξ αυτών πάνω σας. Μόνο όταν είναι πολλές παρούσες θα μπορεί να παραχθεί η αύρα, έτσι ώστε τα κλειδιά του αυτοκινήτου σας, ή η συσκευή pico σας να νιώθουν ʽάνεταʼ και να παραμένουν ξεκλείδωτα» σημειώνει.

Η «αντικατάσταση» της χρήσης κωδικών ως μέτρου ασφαλείας αποτελεί αντικείμενο ερευνών παγκοσμίως, και πολλοί ερευνητές επικεντρώνονται σε βιομετρικά συστήματα, τα οποία ωστόσο ο Στατζάνο θεωρεί επισφαλή: «θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε μία φωτογραφία του ματιού κάποιου για να ξεγελάσετε έναν σαρωτή αμφιβληστροειδούς, ή να χρησιμοποιήσετε ένα αντίγραφο δακτυλικού αποτυπώματος». Κατά τον ίδιο, το pico δεν θα είχε τέτοια προβλήματα- ωστόσο αναγνωρίζει ότι χρειάζεται ακόμα να γίνει πολλή δουλειά. «Οι ιστοσελίδες, για παράδειγμα, θα έπρεπε να σχεδιαστούν σε formats που αναγνωρίζουν σήματα από ένα pico, για παράδειγμα. Ωστόσο, συνεργαζόμαστε με μεγάλους παρόχους για αυτό το ζήτημα».

naftemporiki.gr

Ανησυχητικές εξελίξεις στη Ρωσία - Πληροφορίες για εκτεταμένη επιστράτευση σε περιφέρειες!
Πολύ ανησυχητικές οι εξελίξεις στο Ουκρανικό μέτωπο,καθώς πληροφορίες μας, δείχνουν μια πολύ έντονη κινητικότητα από την Ρώσικη πλευρά.

Σύμφωνα με έρευνα του IISCA και πληροφορίες από τρίτες πηγές ( υπό διαδικασία διασταύρωσης αυτή την στιγμή ), στην περιοχή Khankala στην Τσετσενία,  όπου υπάρχει Ρώσικη στρατιωτική βάση, από την περασμένη Παρασκευή φορτώνεται βαρύς στρατιωτικός εξοπλισμός σε τραίνα με κατεύθυνση τα Ουκρανικά σύνορα.

Πρόσθετα αυτών υπάρχει μια υπερσυγκέντρωση ανθρώπων του Ρώσου Kadyrov που φέρεται ο ίδιος να είναι αρχηγός οικογένειας εγκληματικής οργάνωσης κατά τις μυστικές υπηρεσίες. Η συγκέντρωση αυτών γίνεται , όπως αναφέρουν οι πληροφορίες , στην περιοχή Cossackia Rostov, από όπου την τελευταία φορά , φαίνεται να είχαν φύγει και άλλοι που συμμετέχουν σήμερα σε ενέργειες σε Ουκρανικό έδαφος (σ.σ. σύμφωνα πάντα με πληροφορήσεις υπηρεσιών εκτός Ρωσίας).

Ενδιαφέρον επίσης έχει η αυξημένη κινητικότητα και στην περιοχή του χωριού Jalka και της πόλης Benoi, που θεωρούνται βάσεις των Kadyrov και Demilkhanov (δεξί χέρι του πρώτου) με αυξημένες περιπολίες στα σύνορα και μεγάλη συγκέντρωση στρατεύματος εκεί.

Οι αναφορές που έχουμε,μιλάνε για μια γενικότερη κινητοποίηση στον Καύκασο που πολλοί ερμηνεύουν είτε ως μια πιθανή αναμονή εκκίνηση εσωτερικών ταραχών με Ισλαμικό χαρακτήρα ή ακόμα και για μια γενικότερη μάχη , όπου σύντομα θα εκκινήσουν με το ΝΑΤΟ και την Ρωσία , σε ένα εφιαλτικό πραγματικά σενάριο , με τις πιθανότητες να μην είναι και τόσο απόμακρες πλέον.


Αλέξανδρος Νίκλαν
Σύμβουλος Θεμάτων Ασφαλείας.
IISCA group/think tank.

πηγη

Xάζαροι: Η 13η φυλή του Ισραήλ που επιδιώκει σήμερα την Νέα Τάξη ΠραγμάτωνXάζαροι: Η 13η φυλή του Ισραήλ που επιδιώκει σήμερα την Νέα Τάξη Πραγμάτων Ποιοι, και τί ήταν ακριβώς οι Χάζαροι.
Για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, χρειάζεται εκτενής έρευνα που σε αυτή όμως την περίπτωση γίνεται πιο δύσκολη εξ' αιτίας της λιγοστής διαθέσιμης βιβλιογραφίας. Είναι φανερό ότι έχουν γίνει εσκεμμένες προσπάθειες στο πέρασμα των αιώνων για να εξαλειφθεί κάθε ίχνος αυτής της κάποτε μεγάλης~εμπορικής αυτοκρατορίας, "που ήταν τοποθετημένη στο ανατολικό άκρο της Ευρώπης ανάμεσα στον Καύκασο και τον Βόλγα και πάνω στον τεράστιας εμπορικής σημασίας δρόμο που ένωνε την Κίνα με την Ευρώπη, γνωστό με το όνομα "Δρόμος του Μεταξιού".
Με τον όρο μεγάλο εμπορικό έθνος αναφέρομαι στο παρελθόν γιατί σαν έθνος οι Χάζαροι δεν υπάρχουν πια. Ο λαός όμως εξακολουθεί να ζεί και να ευημερεί, διαθέτοντας έναν πανίσχυρο σκληρό πυρήνα με δυνατότητα άσκησης επιρροής πάνω & ολόκληρη την Υφήλιο. Αυτή είναι επιγραμματικά η ιστορία τους.
Η στρατηγική θέση της αυτοκρατορίας των Χαζάρων πάνω στον Δρόμο του Μεταξιού ήταν ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στην εδραίωση της επιρροής τους όχι μόνο στην περιοχή της Μικρός Ασίας, αλλά και σε ολόκληρο τον τότε πολιτισμένο κόσμο, περίπου από τον 7ο ως τον 13ο αιώνα μ.Χ.
Όλοι οι ηγέτες των μεγάλων δυνάμεων της εποχής εκείνης είχαν κατά καιρούς συναλλαγές με τους Χάζαρους, τους οποίους θεωρούσαν πολύτιμους εμπορικούς εταίρους. Ο βασικός όμως λόγος της συνεργασίας ήταν γιατί αποτελούσαν οχυρό ενάντια στην αραβική επέκταση στην ανατολική Ευρώπη.
Οι Χάζαροι είχαν διακριθεί εκτός από το εμπόριο και στην τέχνη του πολέμου. Ήταν δεινοί πολεμιστές και διέθεταν τέλεια οργανωμένο στρατό, ικανό να προασπίσει τα εδάφη τους. Έτσι έγιναν οι φυσικοί σύμμαχοι των ευρωπαϊκών δυνάμεων εναντίον των αραβικών εθνών φορέων του Μωαμεθανισμού (ή των φυλετικών ομάδων πού διέδιδαν τον Ισλαμισμό). Οι φιλικές επαφές με την Δύση αποτέλεσαν για τους Χάζαρους την κύρια πηγή εσόδων (από το εμπόριο) την οποία και εκμεταλλεύθηκαν και για πολιτικούς σκοπούς.
Μέχρι τώρα δεν υπάρχει τίποτα το ασυνήθιστο. Ο ιστορικός νόμος υπαγορεύει ότι κάθε έθνος πρέπει να αυτοπροστατεύεται και να αναπτύσσεται. Οι Χάζαροι όμως ήταν κάτι περισσότερο από μία συνηθισμένη φυλή. Οι στόχοι και τα σχέδια τους ήταν πέρα από αυτό που μπορούσαν να συλλάβουν με την συμβατική λογική τους τα υπόλοιπα έθνη της εποχής εκείνης καθώς και τα έθνη - κράτη των μεταγενεστέρων εποχών.
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ
Για να κατανοήσουμε καλύτερα τους στόχους των Χαζάρων πρέπει πρώτα να πάρουμε μία ιδέα για τον πολιτισμό τους, ο οποίος σε μερικά σημεία ομοίαζε με τον Σαμανισμό και σε κάποια άλλα υπήρξε μοναδικός. Ο πνευματικός κόσμος ήταν γι αυτούς καθημερινό βίωμα και όχι μέρος μίας θρησκευτικής δοξασίας όπως συμβαίνει στον μονοθεϊσμό. Η μοναδικότητα τους έγκειται στο γεγονός ότι οι Δυτικοί τους θεωρούσαν υπολογίσιμη δύναμη παρ' ότι οι Χάζαροι ήταν παγανιστές και για αυτό στα μάτια τους φάνταζαν κατώτεροι.

ΟΤΑΝ Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΑΓΚΑΛΙΑΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΤΑΞΗ

20140727-135121-49881380.jpgΓράφει ο Νίκος Χειλαδάκης
Μέχρι την πτώση του ανατολικού μπλοκ τα πράγματα ήταν σχετικά ξεκάθαρα. Είχαμε από την μια την ιμπεριαλιστική πολιτική των ΗΠΑ, της «ναυαρχίδας» του διεθνούς καπιταλισμού και από την άλλη υποτίθεται την πλευρά της εργατικής τάξης, του προλεταριάτου που μάχονταν για τα δίκαια του ανθρώπου και τα εργατικές διεκδικήσεις.
Από τα τέλη της δεκαετίας του ογδόντα με την σταδιακή κατάρρευση του κομουνισμού, ακούσαμε για πρώτη φορά τον όρο, Νέα Τάξη Πραγμάτων, Νέα Εποχή, όροι που απαγγέλλονταν με την προοπτική της επιτέλους υλοποίησης της ευημερίας της ανθρωπότητας, της κατοχύρωσης των «ανθρωπίνων δικαιωμάτων», των «δημοκρατικών διαδικασιών», της «ανάπτυξης» και της «προόδου». Δηλαδή το αμερικανικό μοντέλο σε όλο του το μεγαλείο. Όλα αυτά είχαν γοητέψει τον ανίδεο κόσμο στις πρώην κομουνιστικές χώρες. Εκείνο που κυριάρχησε τις πρώτες μέρες της κατάρρευσης ήταν ότι τα δυτικά σουπερ μάρκετ γέμισαν από ανθρώπους που σαν τους Ινδιάνους της εποχής της ανακάλυψης της Αμερικής, γνώριζαν επιτέλους τα αγαθά του καπιταλισμού. Το τείχος του Βερολίνου δεν έπεσε εξ’ αίτιας ιδεολογικών αιτιών, αλλά εξ’ αιτίας των καταναλωτικών αγαθών της δυτικής Ευρώπης. Τι κρίμα που οι άνθρωποι αυτοί, οι νέοι καταναλωτές, γρήγορα κατάλαβαν πως τα αγαθά αυτά έφερναν παράλληλα και την φτώχια, την ανεργία, την ιδιωτικοποίηση της υγείας και της παιδείας με αποτέλεσμα να πάψουν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά τα κοινωνικά αγαθά και τελικά την κυριαρχία μιας άγριας μασονοκίνητης μαφίας που δεν λογαριάζει τίποτα για την εξυπηρέτηση των εγκληματικών της συμφερόντων. Η εποχή του ξένιαστου διπολισμού έχει πεθάνει οριστικά.
Εκείνο όμως που συνεχίζονταν ακάθεκτα ήταν η πορεία εφαρμογής των αρχών της Νέας Τάξης, δηλαδή της άλωσης όχι μόνο των σωμάτων αλλά και των ανθρωπίνων ψυχών. Την πορεία αυτή εκείνοι που θα την στήριζαν στον μεγαλύτερο βαθμό, όσο και αυτό φαίνεται εξ αρχής παράδοξο, ήταν ακριβώς αυτοί που παρέμειναν στις παλιές ιδεοληψίες της αριστεράς και της προόδου. Οι σοσιαλιστικός διεθνισμός παντρεύονταν με πανηγυρικό τρόπο με την Παγκοσμιοποίηση και πιο προχωρημένα, με τον θρησκευτικό οικουμενισμό και γίνονταν ένα από τα μεγαλύτερα όπλα στην διαδικασία επιβολής της πιο στυγνής δικτατορίας σε όλη την ανθρωπότητα. Η Παγκοσμιοποίηση της Νέας Τάξης και ο σοσιαλιστικός διεθνισμός ταυτίζονταν απόλυτα στην υπηρεσία των σκοτεινών κέντρων που θέλουν κάθε άνθρωπος να έχει ένα ζευγάρι ηλεκτρονικές χειροπέδες για να τον ελέγχουν απόλυτα και να τον κατευθύνουν σύμφωνα πάντα με τα συμφέροντα τους. Όλα τα συνθήματα, όλα τα σλόγκαν που είχαν κυριαρχήσει τις περασμένες δεκαετίες της ξένιαστης εποχής του διπολισμού, ξαναέρχονταν στην επικαιρότητα αυτή την φορά για να στηρίξουν μια στυγνή και απάνθρωπη Παγκοσμιοποίηση. Κάθε διαστροφή της ανθρώπινης φύσης που άλλοτε φάνταζε σαν μια παρά φύση εκτροπή, τώρα γίνονταν σημαία της απελευθέρωσης της… «αληθινής» φύσης. Οι δημοκρατικές διαδικασίες που ήταν ο στόχος των αριστερών κινημάτων, γίνονταν τώρα το θέατρο της επιβολής της Νέας Τάξης, καθώς η πλύση εγκεφάλου με ένα καλά στημένο σύστημα ΜΜΕ είχε καταργήσει προ πολλού την εγκυρότητα αυτών των διαδικασιών. Ακόμα και τα ανθρώπινα δικαιώματα γίνονταν το καλύτερο όργανο για να πολεμηθούν όσοι εμφανίζονταν αντίθετοι στις αρχές της Νέας Τάξης. Οι απανταχού αριστεροί συντάσσονταν με τους σκοτεινούς ηγεμόνες της Παγκοσμιοποίησης για να υπερασπιστούν τις αρχές μιας Δημοκρατίας που είχε γίνει κουρελόχαρτο από τα ηλεκτρονικά συστήματα της Νέας Εποχής.
Έτσι η αριστερά που κάποτε ήταν η εμπροσθοφυλακή των δημοκρατικών και εργατικών διεκδικήσεων, έρχονταν τώρα να αναλάβει ίσως τον πραγματικό της ρόλο για τον οποίο είχε δημιουργηθεί πριν από δυο αιώνες. Δηλαδή να εξυπηρετήσει την επικράτηση της Νέας Τάξης, της Νέας Εποχής, όπου όλοι οι άνθρωποι θα είναι ευτυχισμένα ρομπότ που θα κινούνται με κάποια κουμπιά από τα κέντρα του Μεγάλου Αδελφού. Οι πάσης φύσεως αριστεροί και προοδευτικοί, θα ήταν αυτοί που θα στήριζαν τα σχεδία της Νέας Τάξης για αλλοίωση και πολτοποίηση των δυτικών κοινωνιών με τα αλλεπάλληλα κύματα εισβολής λαθρομεταναστών χάριν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, (Άλλωστε γιατί νομίζετε πως έγιναν οι αμερικανικές επεμβάσεις στην Σομαλία, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ κ.α., σπέρνοντας την καταστροφή και εξαναγκάζοντας εκατοντάδες χιλιάδες απελπισμένους να κατευθυνθούν προς την Δύση και πρώτα και καλύτερα στην χώρα μας;). Οι πάσης φύσεως αριστεροί θα ήταν αυτοί που θα στήριζαν κάθε εκδήλωση διαστροφής της ανθρώπινης φύσης, όπως οι παρελάσεις ομοφυλοφίλων, χάριν της… «προόδου». Οι πάσης φύσεως αριστεροί θα ήταν αυτοί που χάριν των σοσιαλιστικών τους τσιτάτων θα στήριζαν την άγρια καταπολέμηση όλων των θρησκευτικών αξιών για χάριν της «ελευθερίας» υποτίθεται των συνειδήσεων, βλέπε άγρια καταδίωξη του θρησκευτικού μας φρονήματος. Οι πάσης φύσεως αριστεροί θα ήταν αυτοί που θα στήριζαν την πλήρη κατάλυση των βασικών αρχών της οικογένειας, χάριν της «απελευθέρωσης» της ανθρώπινης προσωπικότητας, βλέπε της καταρράκωσης κάθε παραδοσιακής αξίας για να μην υπάρχει τίποτα πλέον που να κρατήσει τον άνθρωπο όρθιο στην λαίλαπα της Νέας Τάξης. Οι πάσης φύσεως αριστεροί και δημοκράτες, έγιναν τα καλύτερα πιόνια τις Νέας Τάξης και των σκοτεινών της κέντρων, συχνά μέσα από το θέατρο των ιδεοληπτικών τους ψευδαισθήσεων.
Όλων αυτών ο κεντρικός στόχος ήταν η παραδοσιακή Ορθοδοξία γιατί εδώ υπήρχε ακόμα κάποια σθεναρή αντίσταση. Αυτή θα έπρεπε να καταπολεμηθεί και από τα αριστερά και από τα δεξιά, (βλέπε Γιουγκοσλαβία, Μέση Ανατολή και τώρα Ουκρανία). Τζιχαντιστές μουσουλμάνοι, Οικουμενιστές πάσης φύσεως, Μασόνοι, φιλελεύθεροι λιμπεραλιστές, «προοδευτικοί» κεντροαριστεροί, δημοκράτες ελευθερίων ηθών, ακόμα και κομουνιστές, όλοι μαζί στον μεγάλο πόλεμο κατά της παραδοσιακής Ορθοδοξίας. Το δυστύχημα ήταν ότι ακόμα και μέσα στους κόλπους της Ορθοδοξίας βρεθήκαν πολλοί «εφιάλτες» που ταυτιστήκαν, είτε από άγνοια, ή ακόμα χειρότερα, από συνειδητή ιδιοτέλεια, με την πλευρά αυτών που επιδιώκουν με κάθε μέσο την εξόντωση της χάριν της «προόδου», της «δημοκρατίας», των «ανθρωπινών δικαιωμάτων» και… πιο σωστά της Νέας Τάξης
Ζούμε το τέλος μιας μεγάλη φάσης της ανθρώπινης ιστορίας, όπου όλοι κρίνονται από τα έργα τους. Εμείς άραγε σε όλο αυτόν τον ορυμαγδό των γεγονότων και, κυρίως στην μεγάλη κατρακύλα όλων των αξίων μας, που βρισκόμαστε ;

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

Το σχέδιο του Moshe Feiglin*, Αντιπρόεδρου της Κνεσέτ, για τη «τελική λύση» στη Γάζα

Του Moshe Feiglin* (Αντιπρόεδρου της Κνεσέτ, Ισραήλ)    (μτφ. Κριστιάν)
[Το σχέδιο πρωτοδημοσιεύθηκε στις 15 Ιουλίου 2014]
1. Υποβολή τελεσίγραφου
Ο Πρωθυπουργός προειδοποιεί τον πληθυσμό του εχθρού ότι είναι έτοιμος να επιτεθεί σε στρατιωτικούς στόχους που βρίσκονται κοντά στο τόπο κατοικίας του, και ζητά από όσους δεν εμπλέκονται και που θέλουν να μείνουν ζωντανούς να αποχωρίσουν αμέσως.
Το Σινά είναι σε κοντινή απόσταση. Τους επιτρέπεται να πάνε εκεί. Οι ανθρωπιστικές προσπάθειες του Ισραήλ δεν θα είναι περισσότερες.
Η Χαμάς μπορεί να αποφύγει την ενεργοποίηση της επίθεσης αν δεχτεί παράδοση άνευ όρων.
2. Ενεργοποίηση της επίθεσης
Επίθεση του συνόλου των στόχων που πρέπει να εξουδετερωθούν στο σύνολο της επικράτειας της Λωρίδας της Γάζας.
Κινητοποίηση όλων των συμβατικών στρατιωτικών μέσων   -και όχι μόνο μέρους των δυνάμεων που διατίθενται-,  χρήση της μέγιστης ισχύος και δυνάμεων πυρός.
Επίθεση σε όλες τις υποδομές και στρατιωτικούς στόχους χωρίς να ληφθεί υπόψη τις πιθανές «ανθρώπινες ασπίδες» ή «περιβαλλοντικές ζημιές». Είναι υπεραρκετό να διεξαχθούν επιθέσεις με ακρίβεια και να προειδοποιηθούν οι εμπλεκόμενοι πληθυσμοί.
3. Ερμητικό σφράγισμα όλων των προσβάσεων προς τη Γάζα
Την ίδια στιγμή, η πραγματική και ολική πολιορκία της Λωρίδας της Γάζας πρέπει να εφαρμοστεί.
Τίποτα και κανείς δεν θα πρέπει να εισέλθει στη Γάζα.
Το Ισραήλ θα επιτρέψει όμως τις αναχωρήσεις (οι πολίτες θα έχουν την δυνατότητα να πάνε στο Σινά, οι μαχητές να παραδοθούν στις στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ).
4. Οργάνωση της άμυνας
Οποιοδήποτε σημείο εκκίνησης επίθεσης εναντίον του Ισραήλ ή εναντίον των στρατευμάτων του Ισραήλ θα είναι άμεσος στόχος ισραηλινής ισχυρής στρατιωτικής επίθεσης χωρίς κανένα ενδοιασμό για «ανθρώπινες ασπίδες» και «περιβαλλοντικές ζημιές».
5. Κατάκτηση του εδάφους.
Όταν οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ θα έχουν αποδυναμώσει αρκετά τους στόχους του εχθρού με βομβαρδισμούς και βολές μεγάλων αποστάσεων, θα ξεκινήσει το πεζικό για να κατακτήσει το σύνολο της Λωρίδας της Γάζας, φροντίζοντας να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι και απώλειες στρατιωτών, χωρίς να ληφθεί υπόψη κανένα άλλο ζήτημα.
6. Εξάλειψη του εχθρού
Ο Στρατός Άμυνας του Ισραήλ (Τσαχάλ-IDF) και οι ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας (GSS ή Shin Bet) να εξαλείψουν μέχρι τελευταίο όλους τους ενόπλους εχθρούς του Ισραήλ.
Ο πληθυσμός του εχθρού που δεν θα έχει καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη και θα έχει ληφθεί μέριμνα για να κρατηθεί μακριά από τους ένοπλους τρομοκράτες θα αντιμετωπιστεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, και θα του επιτρέπεται να εγκαταλείψει το έδαφος.
Το Ισραήλ θα παρέχει γενναιόδωρη βοήθεια σε όσους επιθυμούν να φύγουν.
7. Επιβεβαίωση και άσκηση της κυριαρχίας μας
Η Γάζα είναι ένα κομμάτι της Γης μας και θα μείνουμε εκεί μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτή είναι η μόνη απελευθέρωση κομματιού του εδάφους μας, η οποία δικαιολογεί να θέσουμε σε κίνδυνο τις ζωές των στρατιωτών μας για να οργανώσουμε την κατάκτηση της γης. Όταν η Γάζα θα έχει απαλλαγεί από την τρομοκρατία, θα γίνει αναπόσπαστο μέρος του κράτους του Ισραήλ και θα κατοικηθεί  από Εβραίους. Αυτό θα ανακουφίσει επίσης τη στεγαστική κρίση που μαστίζει το Ισραήλ.
Η σιδηροδρομική γραμμή κατά μήκος της ακτής θα επεκταθεί όσο το δυνατόν συντομότερα για να καλύψει το σύνολο της έκτασης της Λωρίδας της Γάζας.
Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι περισσότεροι Άραβες θέλουν να φύγουν από τη Γάζα. Όλοι όσοι δεν έχουν εμπλακεί σε αντι-ισραηλινές δραστηριότητες θα πρέπει να πάρουν μια γενναιόδωρη προικοδότηση για να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό.
Όσοι επιλέξουν να μείνουν, θα λάβουν το καθεστώς μόνιμης διαμονής. Μετά από πολλά χρόνια που θα ζήσουν στο Ισραήλ, και που θα έχουν μάθει τα έθιμά μας, όσοι επιθυμούν μπορούν, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τους νόμους που θα καθοριστούν από την Κνεσέτ, καθώς και με έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, να πάρουν την ισραηλινή υπηκοότητα, εάν επιλέξουν να αποδεχθούν ότι ισχύουν και γι 'αυτούς οι νόμοι και οι κανόνες, ο τρόπος ζωής και οι αρχές που το εβραϊκό κράτος σκοπεύει να θέσει σε ισχύ στην Γη του.
Moshe Feiglin
Μετάφραση Gérard Jeannesson

Ο Moshe Feiglin είναι αντιπρόεδρος της Κνεσέτ και αντίπαλος του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Λικούντ.